"Zaprojektowanie i wykonanie odbudowy mostu na rzece Tarnawka w msc. Boczów w ciągu drogi gminnej.
Wpisał: Grzegorz Statek   
19.07.2010.

Ogłoszenie

SIWZ
Program funkcjonalno-użytkowy
Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 4 - oświadczenie

Pytania i odpowiedzi dot. przetargu:

Pytanie 1
Odpowiedź


 Pytania cd

Odpowiedzi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty