Wyremontowano drogę Kobylec-Chrostowa
Wpisał: Grzegorz Statek   
17.11.2017.
 Zakończyły się prace przy realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej nr K580193 Kobylec – Chrostowa w m. Chrostowa w km 2+887 – 4 + 448”. W zakres prac wchodziło: skropienie nawierzchni drogowej asfaltem wraz z czyszczeniem, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, wyrównanie istniejących poboczy kruszywem łamanym, wykonanie części przelotowych prefabrykowanych przepustów drogowych z wykonaniem ścianki czołowej.
Koszt zadania to 227 131,74 zł, w tym 222 211,00 zł ze środków przekazanych przez Wojewodę Małopolskiego z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych.

Tekst i zdjęcie: Mirosław Drożdż