Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Wpisał: Grzegorz Statek   
15.09.2017.
Zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (t.j. Dz.U.2017.1289) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
          W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Łapanów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Łapanów w terminie do 30 listopada 2017 roku.
          Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy (w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska, pokój nr 16), na stronie internetowej gminy w zakładce „Druki do pobrania” oraz u sołtysów.
Wypełnione druki prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łapanów, pocztą na adres: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ug@lapanow.pl.   
          Jednocześnie informujemy, że pracownicy Referatu Infrastruktury
i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łapanów rozpoczynają kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łapanów.
             W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych wyciekami pochodzącymi z tych zbiorników.
           Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów  i dowodów uiszczania opłat
za te usługi.

Druk zgłoszenia: pobierz

Wójt Gminy Łapanów
mgr Robert Roj