Ustabilizowano osuwisko w Kamyku
Wpisał: Grzegorz Statek   
14.09.2017.
 W dniu 12 września 2017 r. miał miejsce odbiór techniczny inwestycji pn. „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi gminnej K580180 w km 0+750,00 – 0+894,78 w Kamyku”. Prace rozpoczęły się w maju, ich wykonawcą było konsorcjum P-BUD Przemysław Birkowski, R-BUD Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa Ryszard Birkowski.
Zadanie obejmowało m.in.: wykonanie głębokiego korytowania pasa drogowego z usunięciem gruntów nasypowych nadkładanych w okresie prowizorycznych napraw drogi, wykonanie palowania stabilizacyjnego korpus drogowy, wykonanie stabilizowanej poduszki gruntowej, wykonanie warstw podbudowy korpusu drogi, profilowanie rowów wraz z umocnieniem przyległych skarp, przebudowę istniejącego przepustu pod zjazdem i budowę nowych pod drogą wraz ze studniami i umocnieniem wylotów, wykonanie podbudowy mijanki na drodze, ułożenie warstw nawierzchniowych z asfaltobetonu na drodze i mijance, założenie barier sprężystych i wykonanie oznakowania drogowego.
Koszt zadania to 757 685,98 zł, 80% kosztów zostało pokrytych z promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 20% stanowił wkład własny gminy.


Tekst: Mirosław Drożdż
Zdjęcia: Grzegorz Statek