Informacja GOPS Łapanów
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
01.09.2017.
W związku ze zbliżającym się terminem realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie informuje, aby osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej zgłaszały się do tut. Ośrodka do dnia 15.09.2017r. w godz. od 7:30 do 15:30 w celu otrzymania skierowania uprawniającego do odbioru żywności.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i kwoty 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu
14 685 39 04 lub w siedzibie Ośrodka Pomocy.