Stabilizują osuwisko w Kamyku
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
07.06.2017.
 Rozpoczęły się roboty budowlane dla zadania pn. „Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi gminnej K580180 w km 0+750 – 0+894,78 w Kamyku”. Zadanie obejmuje m.in.: wykonanie głębokiego korytowania pasa drogowego z usunięciem gruntów nasypowych nadkładanych w okresie prowizorycznych napraw drogi,
wykonanie palowania stabilizacyjnego korpus drogowy, wykonanie stabilizowanej poduszki gruntowej, wykonanie warstw podbudowy korpusu drogi, profilowanie rowów wraz z umocnieniem przyległych skarp, przebudowę istniejącego przepustu pod zjazdem i budowę nowych pod drogą wraz ze studniami i umocnieniem wylotów, wykonanie podbudowy mijanki na drodze, ułożenie warstw nawierzchniowych z asfaltobetonu na drodze i mijance, założenie barier sprężystych i wykonanie oznakowania drogowego.

  Koszt stabilizacji osuwiska wynosi 757 685,98 zł, 80% tej kwoty stanowi dotacja wojewody na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 20% to wkład własny gminy. Prace powinny się zakończyć do 29 września br. Wykonawcą robót jest konsorcjum P-BUD Przemysław Birkowski.


Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż