Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi gminnej K580180 w km 0+750  0+894,78 w Kamyku
Wpisał: Grzegorz Statek   
21.03.2017.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Formularz ofertowy
Projekt umowy
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Doświadczenie zawodowe
Przedmiar
Specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa - opis
Mapy do projektu
1/Z
1/B
2/B
3/B
4/B
5/B
Dokumentacja geologiczna
Nazwa zadania występująca w treści dokumentacji projektowej, odpowiada nazwie z pierwszej strony projektu budowlanego.
Wykaz osób
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Zobowiązanie innego podmiotu

Pytania i odpowiedzi


 Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia