Opracowanie wielowariantowej koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dr. woj. 966
Wpisał: Grzegorz Statek   
04.08.2011.

Ogłoszenie

SIWZ
Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Oświadczenie załącznik nr 4
Specyfikacja techniczna

Zamieszczono, dnia 04.08.2011 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamieszczono, dnia 22.08.2011 r.