Roboty remontowe budowlane i instalacyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Zbydniowie
Wpisał: Grzegorz Statek   
26.07.2011.

Ogłoszenie

SIWZ
Specyfikacja techniczna
Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Oświadczenie załącznik nr 4
Obmiar
Kosztorys ofertowy
Rysunek

Zamieszczono, dnia 26.07.2011 r.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zamieszczono, dnia 12.08.2011 r.