Remont drogi Tarnawa-Nowa Wieś-Budzyń - dz. nr 456 - II etap w msc. Tarnawa
Wpisał: Grzegorz Statek   
19.07.2011.

Ogłoszenie

SIWZ
Specyfikacja techniczna
Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Oświadczenie załącznik nr 4
Przedmiar
Zamieszczono, dnia 19.07.2011 r.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1
„Zamawiający przedstawił w poz. Nr 5 przedmiaru robót informację, że nawierzchnię drogi należy wykonać z kruszywa powstałego z frezowania nawierzchni bitumicznych- destruktu. Czy wyżej wymieniony materiał dostarcza Zamawiający czy Wykonawca?

Odpowiedź nr 1
wszystkie materiały do wykonania zamówienia, w tym również destrukt asfaltowy dostarcza Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zamiast destruktu asfaltowego kamienia łamanego frakcji do 25mm. Koszty zakupu wszystkich materiałów należy ująć w kosztorysie ofertowym.

Zamieszczono dnia 26-07-2011


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczono, dnia 08.08.2011 r.