Remont drogi gminnej nr K 580175 Grabie-Sicie-Wola Grabska w msc. Grabie oraz remont ...
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
13.05.2011.

Przetarg  nieograniczony na zadanie p.n. :„Remont drogi gminnej nr K 580175 Grabie – Sicie – Wola Grabska w msc. Grabie oraz remont uszkodzonego  przepustu  ø 150 cm w ciągu w/w drogi i  remont  drogi gminnej nr  K 580162 Boczów – za rzekę – etap I w msc. Boczów – w ramach usuwania skutków powodzi „.

Ogłoszenie

SIWZ

Specyfikacja techniczna

Umowa

Oferta

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spełnieniu warunków

 Oświadczenie załącznik nr "4"

Przedmiar Grabie - Wola Grabska

Przedmiar Boczów

Zamieszczono, dnia 13.05.2011 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 Zamieszczono, dnia 30.05.2011 r.