Odbudowa kładki pieszo jezdnej na rzece Stradomka w msc. Łapanów w ciągu drogi gminnej nr K 5801
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
11.03.2011.

Przetarg nieograniczony na zadanie p.n.:„Odbudowa kładki pieszo – jezdnej na rzece Stradomka w msc. Łapanów w  ciągu drogi  gminnej nr K 580199 Łapanów do wałów – zalew – w ramach usuwania skutków powodzi „

OGŁOSZENIE

SIWZ

Specyfikacje techniczne

Umowa

Oferta

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie załącznik 4

Przedmiar

Projekt Budowlany


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczono, dnia 04.04.2011 r. 


Informacja:
Do otwarcia niektórych załączników wymagane jest oprogramowanie WinRAR które można poprać z strony http://www.winrar.pl. Pobierz oprogramowanie WinRAR.