Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7512752 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Oferta inwestycyjna PDF Drukuj
Oceny: / 25
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
30.05.2011.
Gmina Łapanów jest jedną z prężniej rozwijających się gmin w Małopolsce. Posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę, system komunikacji i dogodne położenie. Gmina jest w całości zgazyfikowana, posiada sieć światłowodową, ponadto cały teren objęty jest zasięgiem telefonii komórkowej wszystkich sieci oraz dostępem do Internetu. Gmina posiada własne ujęcie wody pitnej rozbudowane i zmodernizowane przed kilkoma laty. Wszystkie siedemnaście miejscowości gminy posiada sieć wodociągową, ponadto gmina sukcesywnie jest kanalizowana. Na terenie gminy znajdują się dwie mechaniczno – biologiczne oczyszczalnie ścieków w Kobylcu i Chrostowej.

   W nowym planie zagospodarowania zwiększona została również powierzchnia terenów o mieszanej funkcji rekreacyjno – mieszkaniowej co pozwoli na lokalizację znacznych ilości nowych obiektów rekreacyjnych a także umożliwi części inwestorów dokonania zmiany przeznaczenia istniejących obiektów.


Aby podnieść atrakcyjność  naszej Gminy realizowany jest projekt dotyczący infrastruktury drogowej.
Projekt obejmuje: 

- budowę chodników przy drogach o dużym natężeniu ruchu,
- remont oraz modernizacje dróg zarówno gminnych, jak i powiatowych.

Znaczne inwestycje zostały poczynione w oświacie:
- we wszystkich budynkach oświatowych wykonano termomodernizację
- przeprowadzono remonty CO z wymianą pieców węglowych na gazowe kondensacyjne.
- szkoły wzbogaciły się o nowoczesne pracownie komputerowe.

Zdecydowanie poprawiła się w ostatnich latach baza sportowa:
- powstały nowe boiska wielofunkcyjne
- sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Grabiu
- hala sportowa przy Zespole Szkół w Łapanowie

 Na dużą skalę przeprowadzono prace remontowo – budowlane w:
- budynkach komunalnych Urzędu Gminy
- remiz OSP
- domów kultury
- świetlic wiejskich w sołectwach Kamyk, Zbydniów, Wolica i Chrostowa
- dokonano remontu i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia w Łapanowie na cele rehabilitacyjne.

W ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej w centrum wsi Łapanów wykonano
- place zabaw
- parking przy Szkole Podstawowej
- ścieżkę pieszo-jezdną.

W wyniku powodzi, która wielokrotnie nawiedziła gminę Łapanów w 2010 r., konieczne było podjęcie szeregu działań mających na celu odbudowę powstałych zniszczeń:
- trwa odbudowa infrastruktury mostowej
- kładek pieszych
-dróg.
Prace te trwać będą do ich całkowitego zrealizowania, ok. 5 lat.

Wszystkie te prace wpływają na coraz większa atrakcyjność naszej Gminy pod względem inwestycyjnym, nie zależnie czy chodzi o inwestycje o charakterze mieszkaniowym (indywidualnym) czy też przemysłowym.
Można śmiało powiedzieć że nasz Gmina nie jest terenem „martwym” pozostawionym samym sobie bez perspektyw dalszego rozwoju.

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów