Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7289961 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Remont drogi gminnej nr K 580193 Kobylec-Chrostowa w m.Chrostowa w km2+887-4+448 PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
23.08.2017.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Formularz ofertowy
Projekt umowy
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Wykaz wykonanych robót
Przedmiar
Specyfikacja techniczna

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

Wykaz osób
Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów


Zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów