Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7511773 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
HERB PDF Drukuj
Oceny: / 76
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
14.02.2007.
UCHWAŁA Nr XV/104/04
RADY GMINY ŁAPANÓW
z dnia 8 czerwca 2004r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Łapanów.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) oraz art.3 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach ( Dz. U. Nr 31 poz. 130, ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rada Gminy Łapanów uchwala, co następuje:

§ 1

1.Ustanawia się herb, flagę, banner i pieczęć Gminy Łapanów.

2.Wzór herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Łapanów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łapanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr XV/104/04
z dnia 8 czerwca 2004 r.
U Z A S A D N I E N I E 

HERB

   W polu czerwonym krzywaśń srebrna i nad nią takiż krzyż łaciński w lewej głowie tarczy, a pod nią u prawej podstawy tarczy kamienna blankowana wieża srebrna.
Gdzie: barwa czerwona pola tarczy jest nawiązaniem do barwy pola tarczy rycerskich rodów pieczętujących się herbem Drużyna, w którym występuje godło krzywaśń - srebrna. Ziemia łapanowska była od wczesnego średniowiecza gniazdem rodowym Drużynitów. Na terenie gminy leży wieś Lubomierz, z którego wywodzi się książęcy ród Lubomierskich, a także Wieruszyce - jako gniazdo Wieruskich. Z Łapanowa pochodził zasłużony ród Łapków. Wielowiekowymi właścicielami wiosek w gminie Łapanów byli też inni Drużynici: Łapanowscy, Grabscy, Kępanowscy, Lasoccy, Lipscy, Rupniewscy oraz Słupscy. Srebrny krzyż łaciński to odwołanie do średniowiecznych tradycji trzech parafii ziemi łapanowskiej:  w Łapanowie, Sobolowie i Tarnawie. Prawdopodobnie protoplaści Drużynitów wznieśli wszystkie gródki i zamki, z których najlepiej zachowały się: zamek (dwór obronny) w Wieruszycach i grodzisko w Chrostowej.

   Uzasadnienie barw: czerwień jest barwą królewską (Boskiego Pomazańca), a także symbolem Syna Bożego, miłości, dzielności, poświęcenia i żarliwości. Srebro (biel) to symbol czystości , uczciwości, pokoju i wody. Ponadto barwa czerwona, złota i srebrna występuje w herbie powiatu bocheńskiego i województwa małopolskiego.


FLAGA

   Flagą jest prostokątny płat o proporcjach 5:8, dzielony w słup w proporcjach 1:3:1, w barwach czerwony-biały-czerwony: w środkowym, szerokim pasie tarcza herbowa czerwona z godłem Gminy Łapanów.
Występujące na fladze kolory bezpośrednio odnoszą się do barw herbu gminy.BANNER

   Bannerem jest prostokątny płat o proporcjach 1:4, dzielony 
w pas w proporcjach 1:2:1, w barwach: czerwony u góry i w dolnej części oraz biały - środkowy szeroki pas. Pośrodku płata flagi - na pasie białym - herb gminy Łapanów. Barwy wywodzą się z herbu i mają identyczne znaczenie.
PIECZĘĆ
   Koło średnicy 30-35 mm. W otoku napis GMINA ŁAPANÓW między napisem „GMINA” i „ŁAPANÓW” dwie gwiazdki zaznaczone konturem. W środku koła (pieczęci) godło z herbem gminy.

Opracowanie historyczno-heraldyczne oraz uzasadnienie przygotował Włodzimierz Chorążki (Uniwersytet Jagieloński - Kraków)

   Projekt graficzny - Barbara Widłak ( Akademia Sztuk Pięknych - Kraków)

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów