Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7508227 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
07.11.2016.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SIWZ:
Pkt 7.1.1. 2) otrzymuje brzmienie:
2) posiada zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r., poz. 21 ze zm.).
Pkt 7.1.3. 5) wykreśla się.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Wykaz wykonanych usług
Wykaz narzędzi
Oświadczenie w zakresie posiadania bazy
Projekt umowy

Pytania i odpowiedzi:
Pytanie 1 i 2
Usunięto w SIWZ zapis zobowiązujący Wykonawcę do posiadania zezwolenia w zakresie zbierania odpadów oraz zapis zobowiązujący Wykonawcę do posiadania pojazdu terenowego z napędem 4x4 o masie do 2,5 Mg


Informacja z otwarcia ofert 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów