Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7511860 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Rewitalizacja PDF Drukuj
Oceny: / 3
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
20.10.2016.

 

 

 

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

W związku z tym, że w pierwszym naborze przeprowadzonym w dniach od 26.05.2017 r. do 02.06.2017 r. nie zgłosili się kandydaci wszystkich grup Komitetu Rewitalizacji, Wójt Gminy Łapanów zgodnie z ust. 2, pkt 4, zdanie 5 regulaminu, będącym załącznikiem do Uchwały Nr XXV/166/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji ogłasza ponownie nabór członków do Komitetu Rewitalizacji tj.:
a)    1 przedstawiciel każdego podobszaru rewitalizacji,
b)    1 przedstawiciel podmiotów prywatnych (prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym),
c)    1 przedstawiciel mieszkańców Gminy Łapanów, nie będących członkami organizacji, o których mowa w lit. d) i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych Gminy Łapanów.
Komitet Rewitalizacji Gminy Łapanów, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Łapanów w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023 (zwanego dalej Gminnym Programem Rewitalizacji) oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji powołuje Wójt Gminy Łapanów w drodze zarządzenia.
ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI
1.    Komitet liczy 15 osób. Kadencja Komitetu upływa z momentem zakończenia prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji.
2.     W skład Komitetu wchodzą wyłącznie osoby fizyczne zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Łapanów, będące przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, w tym:
a)    6 przedstawicieli Urzędu Gminy w Łapanowie i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Wójta Gminy Łapanów, (nabór zakończony),
b)    2 przedstawicieli Rady Gminy Łapanów wskazanych przez Radę Gminy Łapanów, (nabór zakończony),
c)    1 przedstawiciel każdego podobszaru rewitalizacji,
d)    1 przedstawiciel sektora społecznego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie Gminy Łapanów), (nabór zakończony),
e)    1 przedstawiciel podmiotów prywatnych (prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym),
f)    1 przedstawiciel mieszkańców Gminy Łapanów, nie będących członkami organizacji, o których mowa w lit. d) i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych Gminy Łapanów.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa od liczby miejsc w Komitecie, złożone oferty poddane zostaną ocenie punktowej przez komisję powołaną przez Wójta. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w  posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.
TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI – GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY ŁAPANÓW NA LATA 2016-2023.
Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnego formularza zgłoszeniowego.
Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 05.06.2017 r. do 12.06.2017 r. za pomocą formularza, którego wzór dostępny jest w Urzędzie Gminy (pokój nr 14), na stronie internetowej Gminy Łapanów oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łapanów.
Wypełniony formularz należy dostarczyć:
a.    Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34, decyduje data wpływu do urzędu,
b.    Bezpośrednio do Urzędu Gminy Łapanów, dziennik podawczy w godzinach pracy tj. pn. 7:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku.
Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
•    niepodpisane
•    złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony
•    przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia
Informacja o wynikach naboru do Komitetu zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Gminy Łapanów i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
 

Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy

Łapanów, dnia 05.06.2017 r.


 


 

 

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

 Wójt Gminy Łapanów zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XXV/166/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określania zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji Gminy Łapanów, zwany dalej Komitetem, stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Łapanów w sprawach dotyczących opracowania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023 (zwanego dalej Gminnym Programem Rewitalizacji) oraz oceny przebiegu procesu rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji powołuje Wójt Gminy Łapanów w drodze zarządzenia.
ZASADY WYZNACZANIA SKŁADU KOMITETU REWITALIZACJI
1.    Komitet liczy 15 osób. Kadencja Komitetu upływa z momentem zakończenia prac związanych z Gminnym Programem Rewitalizacji.
2.     W skład Komitetu wchodzą wyłącznie osoby fizyczne zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Łapanów, będące przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, w tym:
a)    6 przedstawicieli Urzędu Gminy w Łapanowie i jednostek organizacyjnych wskazanych przez Wójta Gminy Łapanów,
b)    2 przedstawicieli Rady Gminy Łapanów wskazanych przez Radę Gminy Łapanów,
c)    1 przedstawiciel każdego podobszaru rewitalizacji,
d)    1 przedstawiciel sektora społecznego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, działających na terenie Gminy Łapanów),
e)    1 przedstawiciel podmiotów prywatnych (prowadzących działalność gospodarczą na obszarze zdegradowanym),
f)    1 przedstawiciel mieszkańców Gminy Łapanów, nie będących członkami organizacji, o których mowa w lit. d) i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych Gminy Łapanów.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie większa od liczby miejsc w Komitecie, złożone oferty poddane zostaną ocenie punktowej przez komisję powołaną przez Wójta. Uczestnictwo w Komitecie ma charakter społeczny. Za udział w  posiedzeniach i pracach Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie ani dieta.
TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI – GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY ŁAPANÓW NA LATA 2016-2023.
Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnego formularza zgłoszeniowego.
Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie od 26.05.2017 r. do 02.06.2017 r. za pomocą formularza, którego wzór dostępny jest w Urzędzie Gminy (pokój nr 14), na stronie internetowej Gminy Łapanów oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łapanów.
Wypełniony formularz należy dostarczyć:
a.    Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34, decyduje data wpływu do urzędu,
b.    Bezpośrednio do Urzędu Gminy Łapanów, dziennik podawczy w godzinach pracy tj. pn. 7:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku.
Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
•    niepodpisane
•    złożone w innym terminie niż wyżej wyznaczony
•    przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia
Informacja o wynikach naboru do Komitetu zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie internetowej Gminy Łapanów i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Ogłoszenie
Formularz zgłoszeniowy

Łapanów, dnia 26.05.2017 r.


Raport z konsultacji społecznych  projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Łapanów, dnia 22.05.2017 r.OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY Łapanów dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji


Wójt Gminy Łapanów zaprasza mieszkańców Gminy Łapanów do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Konsultacje społeczne mają na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 21 kwietnia 2017r. do dnia 21 maja 2017 r. / 30 dni /
W konsultacjach mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Gminy Łapanów
o    Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez mieszkańców opinii i uwag do projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji na czytelnie wypełnionym formularzu konsultacji.
o    Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą rozpatrywane.
o    Nieprzedstawienie opinii i uwag w terminie do 21 maja 2017 r. oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.
Projekt uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji  będący przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne będą:
1.    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łapanowie pod adresem http://bip.malopolska.pl/uglapanow/Article/id,240555.html
2.    na stronie internetowej URZĘDU GMINY w Łapanowie pod adresem www.lapanow.pl;
3.    w siedzibie URZĘDU GMINY w Łapanowie, pokój nr 14

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:
1.    spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów / zebrania z mieszkańcami, umożliwiającymi omówienie i ocenę projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu,
zbierania uwag ustnych (pokój nr 14 Urzędu Gminy w Łapanowie) w godz. pracy Urzędu.
Spotkanie odbędzie się w Sali narad w Urzędzie Gminy w Łapanowie w dniu 04 maja 2017 r. o godz. 14.00
2.    zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej,
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do zrządzenia nr 133/2017, w terminie do dnia 21 maja 2017 r. i złożenie wypełnionego formularza w sekretariacie Urzędu Gminy w Łapanowie, pokój nr 5 lub przesłanie drogą meilową na adres: ug@lapanow.pl lub na adres URZĄD GMINY w Łapanowie, 32-740 Łapanów 34 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Zarządzenie Nr 133/2017
Formularz konsultacyjny

Łapanów, dnia 21.04.2017 r. 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji (po konsultacjach)


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY Łapanów dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023”


Wójt Gminy Łapanów zaprasza mieszkańców Gminy Łapanów do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023”.
Konsultacje społeczne mają na celu zebranie wniosków i uwag dotyczących projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023” oraz wypracowanie kierunków rozwoju Gminy Łapanów
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 21 lutego 2017r. do dnia 23 marca 2017 r. / 30 dni /
W konsultacjach mogą uczestniczyć pełnoletni mieszkańcy Gminy Łapanów
o    Udział w konsultacjach jest dobrowolny i polega na przekazaniu przez mieszkańców opinii i uwag do projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023” na czytelnie wypełnionym formularzu konsultacji.
o    Opinie i uwagi zgłoszone na formularzu konsultacji anonimowo nie będą rozpatrywane.
o    Nieprzedstawienie opinii i uwag w terminie do 23 marca 2017 r. oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.
Projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023” będący przedmiotem konsultacji oraz formularz konsultacji dostępne będą:
1.    w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Łapanowie pod adresem http://bip.malopolska.pl/uglapanow/Article/id,240555.html
2.    na stronie internetowej URZĘDU GMINY w Łapanowie pod adresem www.lapanow.pl;
3.    w siedzibie URZĘDU GMINY w Łapanowie, pokój nr 14

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie:
1.    spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów / zebrania z mieszkańcami, umożliwiającymi omówienie i ocenę projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023” a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu, zbierania uwag ustnych.
Spotkanie odbędzie się w Domu Kultury w Łapanowie w dniu 02 marca 2017 r.
o godz. 14.00
2.    zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej,
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 2 do zrządzenia nr 119/2017, w terminie do dnia 23 marca 2017 r. i złożenie wypełnionego formularza w sekretariacie Urzędu Gminy w Łapanowie, pokój nr 5 lub przesłanie drogą meilową na adres: ug@lapanow.pl lub na adres URZĄD GMINY w Łapanowie, 32-740 Łapanów 34 (decyduje data wpływu do Urzędu).

Uwaga!
Nie będą rozpatrywane formularze złożone:
- z datą wpływu przed dniem 21.02.2017 r. i po dniu 23.03.2017 r.
- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji ( za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji
Formularz konsultacyjny

Łapanów, dnia 21.02.2017 r.


W związku z przystąpieniem do sporządzenia "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023" zapraszamy do składania kart zadań społecznych oraz inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Karty zadań do pobrania poniżej. Karty należy wypełnić i przesłać drogą mailową na adres: ug@lapanow.pl lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 5 w terminie do 15 lutego 2017 r. Kartę może złożyć właściciel nieruchomości, na której planowana jest inwestycja, objętej obszarem rewitalizacji i zdegradowanym. Właściciel nieruchomości może również złożyć kartę na zadanie znajdujące się poza obszarem rewitalizacji ale musi udowodnić oddziaływanie zadania na obszar rewitalizacji.

Karta zadania inwestycyjnego
Karta zadania społecznego

Łapanów, dnia 08.02.2017 r.


 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łapanów na lata 2016-2023

Diagnoza dla gminy Łapanów (po konsultacjach)

Mapa 1:5000

Łapanów, dnia 04.01.2017 r.


 Wójt Gminy Łapanów ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Łapanów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów.
Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów.Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów.Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 24.11.2016 r. do dnia 24.12.2016 r. w formie:

1)    spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, w formie warsztatów / zebrania z mieszkańcami, umożliwiającymi omówienie i oceny propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Łapanów, a także wyrażenie uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu.
2)    zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej,
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.
Spotkanie odbędzie się w Domu Kultury w Łapanowie w dniu 22 grudnia 2016 r.  o godz. 14.00

Wypełnione formularze można dostarczyć:
- drogą elektroniczna na adres: ug@lapanow.pl
- drogą korespondencyjna na adres: Urząd Gminy w Łapanowie, 32-740 Łapanów 34
- bezpośrednio do sekretariatu Urząd Gminy w Łapanowie, pokój nr 5

Uwaga!
Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
- z datą wpływu przed dniem 24.11.2016 r. i po dniu 24.12.2016 r.
- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji ( za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).
 
 
Łapanów, dnia 24.11.2016 r.

 

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Łapanów. Jeżeli ktoś z Państwa nie złożył w terminie ankiety rewitalizacyjnej a chciałby jeszcze to uczynić to prosimy odesłać ją drogą mailową na adres: ug@lapanow.pl, złożyć osobiście: pokój nr 5 lub przynieść w najbliższą niedzielę do kościoła i położyć na stoliku. Termin 23 października 2016 r. jest ostateczny.
ANKIETA REWITALIZACYJNA .doc
ANKIETA REWITALIZACYJNA .pdf

Łapanów, dnia 20.10.2016 r.


 Szanowny Mieszkańcu Gminy Łapanów. Masz oto najlepszą okazję, by powiedzieć nam, co Twoim zdaniem trzeba pilnie zrobić w Twojej miejscowości, by żyło się w niej lepiej i by znikały z niej miejsca szczególnie zaniedbane. Nasza Gmina sporządza program rewitalizacji. Pieniądze na jego realizację będzie starała się pozyskać z programów unijnych. To wyjątkowa okazja i nie wolno jej zmarnować. Program powstaje w oparciu o uwagi i propozycje Mieszkańców, organizacji, samorządu i specjalistów. Zależy nam, by wypowiedziało się jak najwięcej osób. Dlatego prosimy o pobranie i wypełnienie załączonej ankiety.
Wypełnioną ankietę można przesłać drogą mailową na adres: ug@lapanow.pl, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34, złożyć osobiście: pokój nr 5. Ankietę można również wziąć z Urzędu Gminy,  Ośrodka Pomocy Społecznej lub wypełnić ją na miejscu. Zajmie to zaledwie 5-10 minut.
ANKIETA REWITALIZACYJNA .doc
ANKIETA REWITALIZACYJNA .pdf

Jak postrzegasz gminę? Włącz się w prace nad Programem Rewitalizacji
Gmina Łapanów przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Nowy okres programowania, na nowo zdefiniował i określił znaczenie rewitalizacji. Rozumiana jest ona jako kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów o wzmożonej koncentracji problemów, a więc ubóstwa, bezrobocia, przestępczości, niskiej aktywności społecznej i gospodarczej.
Wraz z nową perspektywą unijną na lata 2014-2020 podjęto decyzję, aby przystąpić do opracowania Programu. Jest on niezbędnym elementem, aby w przyszłości móc aplikować
o środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Na podstawie tego dokumentu Gmina będzie planować zadania mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców, zmniejszenie skali problemów (społecznych, gospodarczych
i przestrzennych).
 Jak będzie wyglądała praca nad Gminnym Programem Rewitalizacji?
Pierwszym krokiem jest dokonanie szczegółowej analizy i diagnozy naszej gminy, pod kątem występowania stanów kryzysowych. Celem przeprowadzonych badań będzie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji (obejmującego, zgodnie z ustawą, maksymalnie 20% powierzchni gmin i zamieszkałego przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy).  Na każdym z prowadzonych etapów władze gminy planują prowadzenie konsultacji społecznych polegających na organizowaniu spotkań, badań ankietowych, zbieraniu uwag do opracowanych projektów dokumentów.  Osoby fizyczne, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych lub innych podmiotów zainteresowanych rozwojem obszaru całej gminy będą mogli zgłosić propozycje własnych projektów, do realizacji w ramach rewitalizacji. Udział społeczności lokalnej jest dla nas bardzo ważnym elementem, ponieważ działania w nim zaplanowane mają służyć poprawie warunków życia. Ostatecznie
w Programie zostaną uwzględnione takie działania, które będą wynikać z uzyskanych danych statystycznych oraz informacji zgromadzonych od Państwa.
Jak, już teraz włączyć się w prace nad nowym Programem?
Rewitalizacja ma na celu zaspokojenie potrzeb różnych grup mieszkańców, dlatego Państwa opinie są dla nas bardzo ważne. Chcielibyśmy zaprosić Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie wykorzystana do wyznaczenia obszarów wymagających interwencji w ramach działań rewitalizacyjnych w Gminie Łapanów. Wyniki badań będą ważnym źródłem danych podczas tworzenia dokumentu, dlatego też prosimy o szczere i wyczerpujące odpowiedzi. Gwarantujemy Państwu pełną anonimowość – wyniki ankiety będą prezentowane jedynie
w formie zbiorczych zestawień.
Liczymy, że  wskażecie nam Państwo także zupełnie nowe potrzeby i ciekawe pomysły na ich zaspokojenie.
Rodzi się jeszcze pytanie, dlaczego mówiąc o "rewitalizacji" (rozumianej jako "ożywienie gospodarcze i społeczne"), prosimy wskazanie obszarów i tematów problemowych. Wynika to z zasady, którą kierują się instytucje Unii Europejskiej, przydzielające dotacje: jeżeli nie ma problemu, to nie ma przedsięwzięć i nie będzie pieniędzy.
Ankietę prosimy przesłać do dnia 14.10.2016 r.
Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie!
 
Wójt Gminy Łapanów
/-/ mgr Robert Roj

 

Łapanów, dnia 06.10.2016 r.


 

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów