Strona gminy Łapanów

Start

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

7511764 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Ważne informacje PDF Drukuj
Oceny: / 180
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
08.06.2017.

Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łapanów

Zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dalej ustawa UCPG (t.j. Dz.U.2017.1289) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
        W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Łapanów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Łapanów w terminie do 30 listopada 2017 roku.
       Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy (w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska, pokój nr 16), na stronie internetowej gminy w zakładce „Druki do pobrania” oraz u sołtysów.
     Wypełnione druki prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łapanów, pocztą na adres: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ug@lapanow.pl.
    Jednocześnie informujemy, że pracownicy Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łapanów rozpoczynają kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łapanów.
    W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka zanieczyszczenia wód gruntowych wyciekami pochodzącymi z tych zbiorników.

      Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości przez okazanie takich umów  i dowodów uiszczania opłat
za te usługi.

Druk zgłoszenia: pobierz

Wójt Gminy Łapanów
mgr Robert Roj
 
Łapanów, dnia 15.09.2017 r.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Łapanów informuje, że w dniach 27, 28 i 29 września 2017 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble, dywany, materace, wózki dziecięce, wanny, muszle klozetowe i.t.p), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. lodówek, pralek, komputerów, drukarek, telewizorów, monitorów, odbiorników radiowych, narzędzi elektrycznych, telefonów, mikrofalówek, czajników, świetlówek itp.), odpadów niebezpiecznych gromadzonych w workach pomarańczowych oraz opon (wyłącznie od samochodów osobowych), które zainteresowani winni wystawić na poboczach dróg publicznych (wojewódzkiej, powiatowych i gminnych).
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wraków pojazdów, materiałów  budowlanych, gruzu, i.t.p.
      Odpady należy wystawić w przeddzień lub w dniu zbierania odpadów
do godz. 7ºº.
Harmonogram  odbioru  odpadów wielkogabarytowych przedstawia się następująco :

27 września             28 września              29 września
Łapanów                 Wola Wieruszycka             Kępanów
Brzezowa                Wieruszyce                       Grabie
Kobylec                   Cichawka                          Boczów
Wolica                     Sobolów                           Tarnawa
Lubomierz               Kamyk                              Ubrzeż
                             Chrostowa                         Zbydniów

Wójt Gminy Łapanów
mgr Robert Roj

Łapanów, dnia 01.09.2017 r.


 

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

 Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (500+), zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2017/2018.

Wnioski wraz z załącznikami na okres zasiłkowy 2017/2018 będzie można pobrać od 8 sierpnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapanowie oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin /. od 01 sierpnia 2017 r
Od 1 sierpnia wchodzą w życie zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dlatego też wnioski oraz załączniki do wniosków będą zmienione.
UWAGA!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie informuje, że wnioski na świadczenie wychowawcze (500+) oraz na świadczenia rodzinne można składać od dnia 01.08.2017 r.:
– osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapanowie w dziale świadczeń rodzinnych
od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 do 15:30
– za pośrednictwem Poczty Polskiej
– za pośrednictwem bankowości elektronicznej
– przez Internet, za pomocą portali:
empatia on-line, ePUAP on-line, PUE ZUS on-line

Ponadto informuje się ,że wnioski złożone :
1.Na Świadczenie Wychowawcze (500+)
Od 01 sierpnia 2017 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku;
od 01.09 do 31.10 ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.
2. Na Fundusz Alimentacyjny
Od 01 sierpnia 2017 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia za funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
od 01.08 do 31.08 ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;
od 01.09 do 31.10 ustalenie prawa do świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.
3. Na Zasiłek Rodzinny i Specjalny Zasiłek Opiekuńczy
Od 01 sierpnia 2017 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
od 01.09 do 30.09 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada;
od 01.10 do 30.11 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Szczegółowych informacji udziela GOPS w Łapanowie, pod numerem telefonu 14 6853904

Łapanów, dnia 01.08.2017 r.

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego dla rolników
w sierpniu!

Urząd Gminy w Łapanowie informuje, iż termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego II półrocze 2017 r. przypada na okres:
- od 1 do 31 sierpnia 2017 r. przy czym do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup  oleju napędowego za okres od 01.02.2017 r. do 31.07.2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. i wynosi 86,00 zł do 1 ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminie do 31 października 2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie urzędu gminy.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (wersja pdf)

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (wersja edytowalna)

Łapanów, dnia 01.08.2017 r.


 

Informacja - stypendia

Wójt Gminy Łapanów uprzejmie informuje, że do dnia 31 sierpnia 2017 r. przyjmowane są wnioski o jednorazowe stypendium dla studentów. 

Więcej informacji: kliknij

Łapanów, dnia 13.06.2017 r.


 

Odpłatna zbiórka opon

Urząd Gminy Łapanów zawiadamia, że istnieje możliwość odpłatnego pozbycia się starych opon od samochodów osobowych, ciężarowych i ciągników.
Koszt odbioru wynosi:
- opona od samochodu osobowego - 1,20 (netto),
- opona od samochodu ciężarowego - 5,00 (netto),
- opona od ciągnika - od 10,00 zł netto (w zależności od wielkości opony).
          
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się w Urzędzie Gminy Łapanów w pokoju nr 16 lub telefonicznie pod nr 14 685 37 20 w terminie do 30 czerwca 2017 r.

Koszt odbioru opon pokrywał będzie ich właściciel. W zależności od ilości zainteresowanych odbiór opon odbywał się będzie w jednym lub w kilku punktach na terenie gminy.
O terminach i punktach odbioru poinformujemy zainteresowanych po zebraniu zgłoszeń.
 
Łapanów, dnia 08.06.2017 r.
 


Ogłoszenie Prezesa ARiMR

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w obszarze rozwój produkcji prosiąt, rozwój produkcji mleka krowiego, rozwój produkcji bydła mięsnego.

Ogłoszenie - rozwój produkcji prosiąt,
Ogłoszenie - rozwój produkcji mleka krowiego,
Ogłoszenie - rozwój produkcji bydła mięsnego.

Łapanów, dnia 30.05.2017 r.


 

Uwaga rolnicy! Składanie wniosków o dopłaty bezpośrednie przedłużone do końca maja
 
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia 31 maja 2017 roku. Decyzja o przedłużeniu terminu została podjęta na wniosek rolników oraz organizacji i instytucji działających na rzecz rolników.

„Apelujemy o jak najszybsze składanie wniosków - mówi dyrektor Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Adam Ślusarczyk. Na razie, do 12 maja do godz. 10 w małopolskim ARiMR zarejestrowano 94 tys. wniosków, co stanowi 78% wszystkich wniosków złożonych w 2016 r. Nieczekanie ze złożeniem wniosku do ostatniej chwili pozwala na szybką jego ocenę oraz daje możliwość na poprawę ewentualnych błędów w terminie umożliwiającym przyznanie płatności bezpośrednich.

Aby otrzymać dopłaty bezpośrednie, trzeba wypełnić wniosek wraz z załącznikami i złożyć go w biurze powiatowym ARiMR. Wniosek można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub skorzystać z aplikacji e-wniosek.

Jeśli okaże się, że złożony wniosek jest  niekompletny, kierownik biura powiatowego ARiMR, niezwłocznie po jego otrzymaniu, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o konieczność ich usunięcia w terminie do 16 czerwca 2017 r.

W przypadku, gdy  rolnik nie usunie braków do 16 czerwca wniosek o przyznanie płatności jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony.
 
Kto złoży wniosek o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. do 31 maja, może liczyć na otrzymanie ich w pełnej wysokości. Kto nie zdąży złożyć kompletnego wniosku w tym terminie, będzie miał szansę zrobić to do 26 czerwca, ale wówczas za każdy roboczy dzień opóźnienia należne płatności będą pomniejszone o 1% .

W dniach od 16 do 27 maja (sobota) biura powiatowe otwarte będą dla rolników w godzinach od 7.30 do 15.30. W dniach 29-31 maja 2017 r. rolnicy będą mogli składać wnioski  od godziny 6:00 do godz. 20:00.

Jednocześnie informujemy, że do dnia 8 maja 2017 r. decyzje w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za rok 2016 zostały wydane dla 98% rolników w woj. małopolskim. Do dnia 12 maja 2017 r. Agencja wypłaci 92% należnych środków. Pozostałe płatności są realizowane i zgodnie z obowiązującym prawem. Środki zostaną wypłacone do końca czerwca 2017 roku.

Szczegółowe informacje na stronie www.arimr.gov.pl oraz w Punktach Informacyjnych w biurach powiatowych ARiMR.

Dopłaty za rok 2016 wypłacone zostaną w ustawowym terminie, do końca czerwca.


Łapanów, dnia 17.05.2017 r.


 

Informacja - dopłaty bezpośrednie

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bochni informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia przyjmowania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, biuro będzie czynne dla beneficjentów w dodatkowe dni i godziny.

Pełna treść informacji: kliknij

Łapanów, dnia 09.05.2017 r.ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I OPON


Urząd Gminy Łapanów informuje, że :
1)    w dniach 29 i 30 maja 2017 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble, dywany, materace, wózki dziecięce, wanny, muszle klozetowe i.t.p), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. lodówek, pralek, komputerów, drukarek, telewizorów, monitorów, odbiorników radiowych, narzędzi elektrycznych, telefonów, mikrofalówek, czajników, świetlówek itp.), odpadów niebezpiecznych gromadzonych w workach pomarańczowych oraz opon (wyłącznie od samochodów osobowych), które zainteresowani winni wystawić na poboczach dróg publicznych (wojewódzkiej, powiatowych i gminnych).
      Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wraków pojazdów, materiałów  budowlanych, gruzu, i.t.p.
      Odpady należy wystawić w przeddzień lub w dniu zbierania odpadów do godz. 7ºº.
Harmonogram  odbioru  odpadów wielkogabarytowych przedstawia się następująco:

29 maja 2017

Łapanów
Kępanów
Grabie
Boczów
Tarnawa
Ubrzeż
Wola Wieruszycka
Wieruszyce

30 maja 2017
Cichawka
Brzezowa
Kobylec
Wolica
Lubomierz
Zbydniów
Sobolów
Kamyk
Chrostowa

2)    w dniu 31 maja 2017 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów foliowych produkowanych w gospodarstwach rolnych : folii po kiszonkach, folii ogrodniczych różnych typów, zużytych worków po nawozach i.t.p.
Folie należy złożyć w przeddzień zbiórki lub w dzień zbiórki najpóźniej do godz. 8.00 w następujących punktach:
•    Chrostowa –  przy świetlicy wiejskiej
•    Cichawka –  obok sklepu (po lewej stronie drogi do szkoły)
•    Grabie –  przed budynkiem świetlicy wiejskiej
•    Kobylec – na placu targowym
•    Sobolów – na parkingu parafialnym - przy sklepie
•    Tarnawa – w centrum wsi (obok ławy)
•    Zbydniów – przy magazynie nawozowym

Mieszkańcy pozostałych sołectw odpady foliowe dostarczają do wyżej wymienionych punktów.

Przekazywane odpady należy odpowiednio przygotować:
•        otrzepać z ziemi i innych zanieczyszczeń
•        maksymalnie zwinąć i związać sznurkiem.

 

Łapanów, dnia 08.05.2017 r.HARMONOGRAM DYŻURÓW DORADCÓW W KAMPANII DOPŁAT OBSZAROWYCH I RŚK  NA 2017r.  W GMINIE ŁAPANÓW

 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bochni informuje, że w dniach 20.03.2017 do  15.05.2017r pełnione będą dyżury doradców  w ramach pomocy przy wypełnianiu wniosków obszarowych i programów rolno -środowiskowych oraz rolno –środowiskowo – klimatycznych.

Dyżury pełnione będą:
Poniedziałek w godz. 8.30-15.00 (Pani Małgorzata Szot )
Wtorek w godz. 8.30-12.30 (Pani Teresa Migdał)
Środa w godz. 8.30-15.00 (Pani Małgorzata Szot)
Czwartek w godz. 8.30-12.30 (Pani Teresa Migdał)
Pomoc w wypełnianiu wniosków będzie udzielana w budynku Remizy OSP w Łapanowie – wejście od tyłu od strony palcu zabaw.
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego świadczy usługi sporządzania wniosków – odpłatnie (zgodnie z aktualnym cennikiem MODR z/s w Karniowicach)
Ponadto pomoc w wypełnianiu wniosków będzie udzielana również w :
- MODR PZDR Bochnia – ul. Partyzantów 2, 32-700 Bochnia Tel. 14/612-  44 – 73
- ARiMR Bochnia, ul. Windakiewicza 9, 32-700 Bochnia Tel. 14/612-49- 75
                         
                   Kierownik MODR PZDR Bochni(-) Grażyna Filip 

 

Łapanów, dnia 17.03.2017 r.


 

Komunikat w sprawie wody

 Wójt Gminy Łapanów informuje odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa, iż woda jest przydatna do spożycia przez ludzi

Pełny tekst komunikatu: kliknij
Orzeczenie Sanepidu: kliknij
 
Łapanów, dnia 08.03.2017 r.
 

Komunikat - woda nadal warunkowo przydatna do spożycia

Wójt Gminy Łapanów informuje, że na podstawie decyzji nr 26/2017 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Pełny tekst komunikatu: kliknij
Decyzja PPIS w Bochni: kliknij

Łapanów, dnia 21.02.2017 r.


 
 
Kurs "stosowania środków ochrony roślin"
 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza nabór uczestników na udział w kursie uzupełniającym dt. „Stosowania środków ochrony roślin”. Kurs odbędzie się w dniu 2 marca 2017r. o godz. 9.00  w Domu Kultury w Łapanowie.  Zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie do Działu Rolnictwa lub tel. pod numer 14/ 612-44-73
 
Łapanów, dnia 21.02.2017 r.

 
Zaproszenie na szkolenie
 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach PZDR Bochnia zaprasza na szkolenie w dniu 23 LUTEGO 2017 r. / czwartek / o godzinie 10.00 w Centrum Kultury w Łapanowie , na którym zostaną omówione: - możliwości pozyskania pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej (PROW 2014-2020: Restrukturyzacja małych gospodarstw, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej), Bioasekuracja gospodarstw rolnych (Ptasia grypa, ASF)
BHP w gospodarstwie rolnym. Ponadto w spotkaniu wezmą udział pracownicy KRUS PT Bochnia oraz ARiMR Bochnia.
 
Łapanów, dnia 21.02.2017 r.

 
 
Informacja GOPS w sprawie kryteriów dochodowych
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie informuje, że zwiększyły się kwoty kryteriów dochodowych, uprawniających do otrzymania pomocy w formie żywności, które wynoszą 1268zł dla osoby samotnej i 1028zł dla osoby w rodzinie. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy ośrodka w godzinach 7:30 –  15:30 od poniedziałku do piątku. Informacja ta dotyczy osób, które do tej pory nie korzystały jeszcze z tej formy pomocy. Skierowania będą wydawane do 17.02.2017r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie Nr tel. (14) 685 39 04 
 
Łapanów, dnia 09.02.2017 r.

 
 
Informacja dot. dyżurów
 
Urząd Gminy informuje, że w związku z dopuszczeniem wody do spożycia z ujęcia Chrostowa, z dniem 08.02.2017 r. odwołuje pełnienie dyżurów.  
 
Łapanów, dnia 08.02.2017 r.

  
 
Komunikat - woda warunkowo przydatna do spożycia
 
KOMUNIKAT Wójta Gminy Łapanów z dnia 07.02.2017r. dotyczący jakości wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa. Wójt Gminy Łapanów informuje, że na podstawie decyzji nr 26/17 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Bochni  woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chrostowa jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi. Jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganiom sanitarnym. Na podstawie badań stwierdzono przekroczenie parametrów mętności. Spożywanie wody o stwierdzonych wartościach mętności nie stanowi zagrożenia dla zdrowia osób z niej korzystających.  Warunkowa przydatność określona została do dnia 21.02.2017r.

Kliknij

Łapanów, dnia 07.02.2017 r.

 

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni
 
 
Łapanów, dnia 03.02.2017 r.

 
 Urząd Gminy w Łapanowie informuje, że począwszy od dnia dzisiejszego w remizie OSP Tarnawa jest dostępna woda pitna z cysterny. Prosi się mieszkańców o zgłaszanie z pojemnikami. Pozostała dystrybucja wody pozostaje jak dotychczas.
Aż do odwołania pełniony jest dyżur w Urzędzie Gminy Łapanów (codziennie do godz. 19:00, również przez weekend). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 684 85 12.
 
Łapanów, dnia 27.01.2017 r.

Harmonogram czasowego wyłączenia wody w wodociągu    

Urząd Gminy w Łapanowie informuje, że w związku z płukaniem sieci wodociągowej i zbiorników zasilanych z ujęcia wody Chrostowa, nastąpią czasowe wyłączenia dopływu wody. Prosi się mieszkańców o nagromadzenie większej ilości wody przewidzianej do celów sanitarnych (toalety).  
W załączeniu pełny tekst komunikatu wraz z harmonogramem wyłączeń:
 
Łapanów, dnia 25.01.2017 r.

 
INFORMACJA dot. skażenia wody na Ujęciu Wody w miejscowości Chrostowa, Gmina Łapanów    

Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Cichawka „Realiści” zleciła badanie wody z budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cichawce nieposiadającemu akredytacji laboratorium Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Bochni. MPWiK pobrał wodę w dniu 10.01.2017 r. Badania wyszły negatywnie. O tym fakcie MPWiK Bochnia powiadomiło SANEPID Bochnia, który nie wydając żadnej wiążącej decyzji przekazał telefonicznie informację Gminnemu Zakładowi Komunalnemu.
GZK przystąpił do następujących czynności: dokonał czyszczenia zbiornika wody pitnej w m. Cichawka (za szkołą), wyłączono jedną połowę zbiornika i przepłukano sieć. Po tych czynnościach GZK zlecił wykonanie badania wody w budynku szkoły w Cichawce, a dla pewności czy woda w wodociągu odpowiada określonym normom dodatkowo w dwóch punktach: budynek GZK i Ujęcie Wody Chrostowa. Badania te wykazały, że woda jest zdatna do picia. Wyniki GZK otrzymał 16.01.2017 r., wykonywało je akredytowane laboratorium Limanowa. W tym samym czasie, tj. 16.01.2017 r. SANEPID Bochnia pobrał próbki wody w tych samych punktach.
W dniu 17.01.2017 r. w godzinach popołudniowych SANEPID Bochnia przekazał telefoniczną informację, iż w wodzie znajduje się bakteria Clostridium perfringens, nie informując o stopniu zagrożenia i nie przekazując Wójtowi Gminy i Gminnemu Zakładowi  Komunalnemu żadnej pisemnej decyzji.
W dniu 17.01.2017 r. o godz. 16.03 na e-maila Urzędu Gminy wpłynęła decyzja z SANEPID Bochnia stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z ujęcia Chrostowa. Wyniki badań na Clostridium perfringens na Ujęciu wody wynosiły 8 (jtk), w pozostałych dwóch punktach, tj. budynek GZK i Szkoła Cichawka nie wykryto bakterii.
W dniu 18.01.2017 r. w godzinach wczesnorannych po odebraniu poczty z elektronicznej skrzynki pocztowej wydano komunikaty, które zostały zamieszczone na stronie internetowej gminy, doręczone sołtysom, uczniom w szkołach, rozwieszone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach, a także doręczone do ośrodków zdrowia. Uruchomiono trzy punkty zaopatrzenia w wodę: na terenie GZK, w OSP Tarnawa i OSP Sobolów. W  dniu 20.01.2017 r. uruchomiono dodatkowy punkt poboru wody pitnej w remizie OSP Łapanów w postaci cysterny z wodą.
Od chwili otrzymania decyzji podjęto działania w kierunku ustalenia możliwości wykrycia źródła skażenia, jak również sposobu zwalczania bakterii, działania te trwają do dzisiaj. W dniu 18.01.2017 r. pracownicy GZK dokonali czyszczenia zbiornika, drenaży, filtrów pospiesznych oraz pozostałych urządzeń znajdujących się na Stacji Ujęć w Chrostowej jedynymi na ten moment dostępnymi metodami. Po zakończeniu tych działań GZK zlecił ponowne badanie wody akredytowanemu laboratorium w Limanowej. W dniu 19.01.2017 r. zostały pobrane próbki wody przez akredytowane laboratorium Limanowa i SANEPID Bochnia. Po otrzymaniu negatywnych wyników przystąpiono do kolejnych działań naprawczych.
W dniu 20.01.2017 r. wypożyczona została lampa UV (jej zadaniem jest likwidacja wszystkich mikroorganizmów w wodzie produkowanej na ujęciu) i urządzenie ozonujące z firmy WOFIL z Krynicy (jego zadaniem jest likwidacja bakterii w filtrach pospiesznych). W dniu 21.01.2017 r. został zamontowany korpus lampy UV. Jednocześnie dokonano uzgodnień dot. wypożyczenia urządzenia – generator dwutlenku chloru firmy EuroClean z Krakowa mający na celu zlikwidowanie zakażenia wtórnego na sieci wodociągowej, przyłączach wodociągowych i w zbiornikach wody pitnej. W dniu 22.01.2017 r. na Ujęciu wody wykonywano prace związane z wykonaniem odpowiedniego włączenia generatora do sieci. W dniu 23.01.2017 r. przedstawiciele firmy WOFIL z Krynicy wykonali montaż żarników lampy UV i aparatury sterującej.  Aby zamontować w/w urządzenia wymagana była zgoda SANEPID Bochnia, którą Urząd Gminy uzyskał.
W dniu 24.01.2017 r. wyposażono punkt poboru wody pitnej OSP Sobolów w beczkowóz 5 tys. litrów.  
Od dnia 24.01.2017 r. po uzyskaniu pisemnej zgody z SANEPID Bochnia na włączenie generatora dwutlenku chloru przystąpiono do jego montażu. W dniu 25.01.2017 r. dokonano zgłoszenia do SANEPID Bochnia o uruchomieniu w/w urządzeń.  
Począwszy od 18.01.2017 r. w Urzędzie Gminy i budynku Gminnego Zakładu Komunalnego pełnione są dyżury, których celem jest bieżące informowanie o sytuacji i koordynacja dostarczania wody. Obecnie w opracowaniu jest harmonogram opróżniania zbiorników i sieci z wody. W tej sprawie zostanie wydany specjalny komunikat.

Informację opracował Urząd Gminy i Gminny Zakład Komunalny

Łapanów, dnia 25.01.2017 r.
 
Komunikat w sprawie dodatkowej cysterny    

Urząd Gminy w Łapanowie informuje, że począwszy od dnia dzisiejszego jest dostępna woda pitna z cysterny w remizie OSP Sobolów. Prosi się o zgłaszanie z pojemnikami. Pozostała dystrybucja wody pozostaje jak dotychczasowo. Nadal pełniony jest dyżur w Urzędzie Gminy do godz. 19.00 (codziennie, aż do odwołania). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 684 85 12 (Urząd Gminy  Łapanów).
 
Łapanów, dnia 24.01.2017 r.

Akceptacja działań naprawczych przez Sanepid    

Informujemy, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni w odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Łapanów, dotyczące podejmowanych działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody z ujęcia Chrostowa do odpowiednich norm – dokonał akceptacji prowadzonych działań naprawczych oraz wyraził zgodę na czasowe zastosowanie w/w urządzeń.

Wniosek
Pismo
 
Łapanów, dnia 21.01.2017 r.

 
 
Komunikat - woda nadal niezdatna do użytku         


Wójt Gminy Łapanów i Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Łapanowie zawiadamiają, że wyniki badań wody   pobranej w dniu 19.01.2017 r. przez SANEPID Bochnia potwierdzają całkowitą nieprzydatność wody do użytku. Administrator sieci prowadzi działania naprawcze.
W wodę do spożycia można zaopatrywać się codziennie w następujących punktach:
- Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu od godz. 08.00 do godz. 19.00
- Remiza OSP w Łapanowie od godz. 08.00 do godz. 19.00 (cysterna)
- Remiza OSP w Tarnawie  od godz. 08.00 do godz. 19.00
- Remiza OSP w Sobolowie od godz. 08.00 do godz. 19.00
Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm Mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na stronie www.lapanow.pl, facebookowym fanpage’u Gminy Łapanów, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach i przez sołtysów.
Informujemy, że dyżur w Urzędzie Gminy Łapanów w dniu dzisiejszym pełniony będzie do godz. 19.00, a w sobotę i niedzielę w godz. 08.00-19.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 14 684 85 12 (Urząd Gminy  Łapanów).

Wójt Gminy Łapanów Robert Roj
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Sławomir Góral
 
Łapanów, dnia 20.01.2017 r.

Komunikat - dostępna woda pitna z cysterny    

Urząd Gminy w Łapanowie informuje, że od jutra od godz. 8.00 w garażu remizy OSP Łapanów, będzie możliwość nabrania wody pitnej zakupionej w bocheńskim wodociągu z cysterny.  Prosi się mieszkańców o zgłaszanie się po wodę z pojemnikami. Pozostałe punkty w Sobolowie i Tarnawie pozostają bez zmian. Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 19.01.2017 r. w godzinach rannych zostały pobrane próbki wody do badania przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bochni i Laboratorium Wody w Limanowej.  O wynikach badań będziemy informować w kolejnych komunikatach.
 
Łapanów, dnia 19.01.2017 r.

Aktualizacja komunikatu - woda niezdatna do użytku
 
W związku z udzielonymi ustnie informacjami przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bochni informujemy, że woda w sieci wodociągowej zasilanej z ujęcia w Chrostowej całkowicie nie nadaje się do użytku aż do odwołania. O możliwości korzystania będziemy informować na stronie. Jednocześnie informujemy, że woda pitna w 5l butelkach dostępna jest obecnie w trzech punktach na terenie gminy:
 
- Gminny Zakład Komunalny w Kobylcu, Kobylec 64 od godz. 7.00 do godz. 19.00
- Remiza OSP w Tarnawie  od godz. 10.00 do godz. 19.00
- Dom Kultury w Sobolowie od 15.00 do godz. 19.00

Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Bochni
Pytania o dodatkową informację skierowane do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Bochni wraz z odpowiedzią
 
Informujemy, że dyżur w dniu 19.01.2017 r. jest pełniony w Urzędzie Gminy do godz. 19.00 tel. 14 684-85-12, kom. 693 064945
 
Łapanów, dnia 18.01.2017 r.

 
KOMUNIKAT - woda z sieci wodociągowej niezdatna do spożycia
 
 
Wójt Gminy Łapanów i Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Łapanowie zawiadamiają, że w wyniku badań wody i decyzji wydanej przez SANEPID Bochnia w dniu 17.01.2017 r. stwierdzono nieprzydatność wody do spożycia (nawet po przegotowaniu). Badania wykazały zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Woda jest zdatna tylko do celów bytowych.
Administrator sieci podjął działania naprawcze (czyszczenie, odkażanie filtrów i studni zbiorczej), zlecone zostało powtórne badanie wody. W wodę do spożycia można zaopatrzyć się w budynku Gminnego Zakładu Komunalnego - Kobylec 64. Po doprowadzeniu wody do odpowiednich norm mieszkańcy o tym fakcie zostaną niezwłocznie poinformowani na stronie www.lapanow.pl, facebookowym fanpage’u Gminy Łapanów, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach i przez sołtysów. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 14 612 39 58 (SANEPID Bochnia), 14 684 85 12 (Urząd Gminy  Łapanów), 14 613 45 15 (GZK)

Wójt Gminy Łapanów Robert Roj
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Sławomir Góral
 
Łapanów, dnia 18.01.2017 r.

Poniżej zamieszczamy wykaz dróg zleconych przez Urząd Gminy w Łapanowie do zimowego utrzymania:

Kliknij

Zamieszczono, dnia 05.01.2017 r.


Poniżej zamieszczamy harmonogram wywozu odpadów z Gminy Łapanów w 2017 roku

Zamieszczono, dnia 16.12.2016 r.

 
Karta obiegowa

 
Zamieszczono, dnia 16.11.2016 r.

 
 
Zmiana druku deklaracji w systemie gospodarowania odpadami na terenie gminy Łapanów
 

 
   Do pobrania wersja edytowalna "doc":
 
 
 

 Do pobrania wersja w "pdf":
 


Zamieszczono, dnia 19.10.2016 r.


 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli
i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017

Pełny tekst komunikatu: kliknij
 
Łapanów, dnia 19.09.2016 r.

   

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I OPON

Urząd Gminy Łapanów informuje, że w dniach 26, 27 i 28 września 2016 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble, dywany, materace, wózki dziecięce, wanny, muszle klozetowe i.t.p), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. lodówek, pralek, komputerów, drukarek, telewizorów, monitorów, odbiorników radiowych, narzędzi elektrycznych, telefonów, mikrofalówek, czajników, świetlówek itp.), odpadów niebezpiecznych gromadzonych w workach pomarańczowych oraz opon, które zainteresowani winni wystawić na poboczach dróg publicznych (wojewódzkiej, powiatowych i gminnych).
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wraków pojazdów, materiałów  budowlanych, gruzu, i.t.p.
      Odpady należy wystawić w przeddzień lub w dniu zbierania odpadów do godz. 7ºº.
Harmonogram  odbioru  odpadów wielkogabarytowych przedstawia się następująco:
 
26.09.2016 r. - Cichawka, Wola Wieruszycka, Wieruszyce, Sobolów, Kamyk, Chrostowa
27.09.2016 r. - Lubomierz, Wolica, Kobylec, Brzezowa, Łapanów
28.09.2016 r. - Kępanów, Grabie, Boczów, Tarnawa, Ubrzeż, Zbydniów 
  
Łapanów, dnia 05.09.2016 r.
 
 
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego dla rolników w sierpniu!
 
Urząd Gminy w Łapanowie informuje, iż termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego II półrocze 2016 przypada na okres:
- od 1 do 31 sierpnia 2016 r. przy czym do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup  oleju napędowego za okres od 01.02.2016 do 31.07.2016 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016r i wynosi 86,00  zł do 1 ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminie do 31 października 2016 przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie urzędu gminy.
 
Łapanów, dnia 27.07.2016 r.

 
Zbiórka odpadów foliowych
 
Urząd Gminy w Łapanowie informuje, że w dniu 02 czerwca 2016 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów foliowych produkowanych w gospodarstwach rolnych : folii po kiszonkach, folii ogrodniczych różnych typów, zużytych worków po nawozach i.t.p.
Folie należy złożyć w przeddzień zbiórki lub w dzień zbiórki najpóźniej do godz. 8.00 w następujących punktach:
•    Chrostowa –  przy świetlicy wiejskiej
•    Cichawka –  obok sklepu (po lewej stronie drogi do szkoły)
•    Grabie –  przed budynkiem świetlicy wiejskiej
•    Kobylec – na placu targowym
•    Sobolów – na parkingu parafialnym - przy sklepie
•    Tarnawa – w centrum wsi (obok ławy)
•    Zbydniów – przy magazynie nawozowym

Mieszkańcy pozostałych sołectw odpady foliowe dostarczają do wyżej wymienionych punktów.

Przekazywane odpady należy odpowiednio przygotować:
•        otrzepać z ziemi i innych zanieczyszczeń
•        maksymalnie zwinąć i związać sznurkiem. 
 
Łapanów, dnia 17.05.2016 r.

 
 
Wnioski o dopłaty do materiału siewnego
 
Producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
 
Pełny tekst informacji:  kliknij
 
Łapanów, dnia 25.04.2016 r.

  

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I OPON

Urząd Gminy Łapanów informuje, że w dniach 23 i 24 maja 2016 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble, dywany, materace, wózki dziecięce, wanny, muszle klozetowe i.t.p), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. lodówek, pralek, komputerów, drukarek, telewizorów, monitorów, odbiorników radiowych, narzędzi elektrycznych, telefonów, mikrofalówek, czajników, świetlówek itp.), odpadów niebezpiecznych gromadzonych w workach pomarańczowych oraz opon, które zainteresowani winni wystawić na poboczach dróg publicznych (wojewódzkiej, powiatowych i gminnych).
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wraków pojazdów, materiałów  budowlanych, gruzu, i.t.p.
      Odpady należy wystawić w przeddzień lub w dniu zbierania odpadów do godz. 7ºº.
Harmonogram  odbioru  odpadów wielkogabarytowych przedstawia się następująco :

23.05.2016 r. - Łapanów, Kępanów, Grabie, Boczów, Tarnawa, Ubrzeż, Wola Wieruszycka, Wieruszyce.

24.05.2016 r. - Chrostowa, Sobolów, Kamyk, Zbydniów, Lubomierz, Wolica, Kobylec, Brzezowa, Cichawka.
  
Łapanów, dnia 21.04.2016 r.


Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 16 maja 2016 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2016 rok

Pełny tekst komunikatu: kliknij

Łapanów, dnia 18.04.2016 r.


 

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe

 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bochni Biuro Powiatowe w Bochni informuje, że zapewnia pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe dla rolników. Pracownik MODR będzie pełnił dyżur w każdy poniedziałek, środę i piątek w godzinach od 9.00 do 14.00. do 15 maja włącznie w Remizie OSP Łapanów – biuro naprzeciwko GOPS.

Informacja: Wacław Majcher - Kierownik Biura

Łapanów, dnia 14.04.2016 r.


 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków dotyczących programu „Rodzina  500+”. Wnioski można składać osobiście w siedzibie tut. OPS jak również drogą internetową tj. przez bankowość elektroniczną, ZUS a także przez platformę ePUAP. Jeżeli wnioskodawcy złożą wniosek w okresie od 01.04.2016r. do 01.07.2016r. dostaną wyrównanie wstecz, natomiast jeśli złożą później, świadczenie wypłacane będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Łapanów, dnia 07.04.2016 r.


 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie informuje, że wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego „Rodzina  500+” można składać od dnia 01.04.2016r. w siedzibie tut. Ośrodka. Jeżeli wnioskodawcy złożą wniosek w okresie od 01.04.2016r. do 01.07.2016r. dostaną wyrównanie wstecz, natomiast jeśli złożą później, świadczenie wypłacane będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Łapanów, dnia 23.03.2016 r.


 

Urząd Gminy Łapanów ogłasza konkurs ofert na obsługę gastronomiczną Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Zalew"
 
Więcej informacji: kliknij
 
Łapanów, dnia 16.03.2016 r.

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie informuje, że w związku z wejściem w życie programu "RODZINA 500 +"  od dnia 01.04.2016 r. do 30.04.2016 r. wydłużone zostają godziny pracy tut. Ośrodka tj. będzie czynny w godzinach 7:30 – 17:00. Ponadto, dnia 02.04.2016 r. ( tj. sobota ) tut. OPS będzie przyjmował wnioski stron w godzinach 8:00 – 14:00.  Wnioski dot. programu 500+ do odbioru będą w siedzibie tut. OPS od dnia 15.03.2016 r.

Łapanów, dnia 04.03.2016 r.Agencja Rynku Rolnego przypomina producentom świń i mleka o możliwości weryfikacji danych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Pełna informacja: pobierz


 

Karta obiegowa:  kliknij

Łapanów, dnia 22.01.2016 r.


 

Harmonogram wywozu odpadów z terenu gminy Łapanów w 2016 roku

Łapanów, dnia 23.12.2015 r.

 

Ogłoszenie

Urząd Gminy Łapanów informuje, że rok 2016 będzie ostatnim rokiem realizacji projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego”, w związku z czym prosi się mieszkańców gminy o zgłaszanie w terminie do 30.12.2015 r. zamiaru wymiany pokryć dachowych w roku 2016 (dotyczy dachów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi).

Zgłosić należy również płyty azbestowo-cementowe zdemontowane i zgromadzone na posesjach, które również w ramach projektu mogą być w roku 2016 nieodpłatnie odebrane i przetransportowane do miejsc ich składowania.
Zgłoszeń należy dokonywać w Urzędzie Gminy w Łapanowie w pokoju nr 16 lub telefonicznie pod nr 14 685 37 20.
Informujemy również o  możliwości pozyskania dotacji na nowe pokrycie (blachę) przez właścicieli budynków mieszkalnych, których dochody miesięczne na osobę w rodzinie nie przekraczają 456 zł netto, a w przypadku osób samotnych 542 zł netto oraz osoby, których dochód przekroczył powyższe kwoty, lecz znajdują się w szczególnej sytuacji życiowej ze względu na: niepełnosprawność, długotrwałą lub ciężką chorobę, potrzebę ochrony macierzyństwa, wielodzietności lub niepełnosprawności w rodzinie albo sytuację kryzysową.

Wójt Gminy Łapanów
Robert Roj
 
Łapanów, dnia 16.12.2015 r.

 

Wójt Gminy Łapanów informuje, że w dniu 24 grudnia 2015 r. (Wigilia), Urząd Gminy Łapanów będzie nieczynny.

Pełna treść ogłoszenia

Łapanów, dnia 10.12.2015 r.ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I OPON

Urząd Gminy Łapanów informuje, że w dniach 12 i 13 października 2015 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble, dywany, materace, wózki dziecięce, wanny, muszle klozetowe i.t.p), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. lodówek, pralek, komputerów, drukarek, telewizorów, monitorów, odbiorników radiowych, narzędzi elektrycznych, telefonów, mikrofalówek, czajników, świetlówek itp.),

odpadów niebezpiecznych gromadzonych w workach pomarańczowych oraz opon, które zainteresowani winni wystawić na poboczach dróg publicznych (wojewódzkiej, powiatowych i gminnych).

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wraków pojazdów, materiałów  budowlanych, gruzu, i.t.p.
      Odpady należy wystawić w przeddzień lub w dniu zbierania odpadów do godz. 7ºº.
Harmonogram  odbioru  odpadów wielkogabarytowych przedstawia się następująco :

12.10. 2015 r. - Łapanów, Kępanów, Grabie, Boczów, Tarnawa, Ubrzeż, Wola Wieruszycka, Wieruszyce.

13.10. 2015 r. - Chrostowa, Sobolów, Kamyk, Zbydniów, Lubomierz, Wolica, Kobylec, Brzezowa, Cichawka.
  

   
 
Łapanów, dnia 18.09.2015 r.

 

  Urząd Gminy w Łapanowie informuje, że uchwałą Rady Gminy nr VII/40/15 z dnia 25.06.2015r nastąpiła zmiana terminów płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty począwszy od III kwartału 2015r. należy wnosić w następujących terminach:

 

 1)    za styczeń, luty i marzec do 31 marca danego roku kalendarzowego,
2)    za kwiecień, maj i czerwiec do 30 czerwca danego roku kalendarzowego,
3)    za lipiec, sierpień i wrzesień do 30 września danego roku kalendarzowego,
4)    za październik, listopad i grudzień do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.

Łapanów, dnia 20.08.2015 r.


 

Zbiórka odpadów foliowych produkowanych w gospodarstwach rolnych : folii po kiszonkach, folii ogrodniczych różnych typów, zużytych worków po nawozach i.t.p.

Urząd Gminy Łapanów informuje, że w dniu 20 maja 2015 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów foliowych produkowanych w gospodarstwach rolnych : folii po kiszonkach, folii ogrodniczych różnych typów, zużytych worków po nawozach i.t.p.
Folie należy złożyć w przeddzień zbiórki lub w dzień zbiórki najpóźniej do godz. 8.00 w następujących punktach:
•    Chrostowa –  przy świetlicy wiejskiej
•    Cichawka –  obok sklepu (po lewej stronie drogi do szkoły)
•    Grabie –  przed budynkiem świetlicy wiejskiej
•    Kobylec – na placu targowym
•    Sobolów – na parkingu parafialnym - przy sklepie
•    Tarnawa – w centrum wsi (obok ławy)
•    Zbydniów – przy magazynie nawozowym

Mieszkańcy pozostałych sołectw odpady foliowe dostarczają do wyżej wymienionych punktów.

Przekazywane odpady należy odpowiednio przygotować:
•        otrzepać z ziemi i innych zanieczyszczeń
•        maksymalnie zwinąć i związać sznurkiem.

Wójt Gminy
Robert Roj

Łapanów, dnia 04.05.2015 r.


 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I OPON

Urząd Gminy Łapanów informuje, że w dniach 27, 28 i 29 maja 2015 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble, dywany, materace, wózki dziecięce, wanny, muszle klozetowe i.t.p), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. lodówek, pralek, komputerów, drukarek, telewizorów, monitorów, odbiorników radiowych, narzędzi elektrycznych, telefonów, mikrofalówek, czajników, świetlówek itp.),

odpadów niebezpiecznych gromadzonych w workach pomarańczowych oraz opon, które zainteresowani winni wystawić na poboczach dróg publicznych (wojewódzkiej, powiatowych i gminnych).

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wraków pojazdów, materiałów  budowlanych, gruzu, i.t.p.
      Odpady należy wystawić w przeddzień lub w dniu zbierania odpadów do godz. 7ºº.
Harmonogram  odbioru  odpadów wielkogabarytowych przedstawia się następująco :

27 maj 2015 r. - Chrostowa, Sobolów, Kamyk, Wieruszyce, Wola Wieruszycka.
    
28 maj 2015 r. - Łapanów, Kępanów, Grabie, Boczów, Tarnawa, Ubrzeż.
    
29 maj 2015 r. - Cichawka, Brzezowa, Kobylec, Wolica, Lubomierz, Zbydniów.
 
Łapanów, dnia 15.04.2015 r.

 

 

 W związku z wejściem w życie – z dniem 1 marca 2015 r. – nowych przepisów tj.
ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
(Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.);
ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
(Dz. U z 2010 r. Nr. 167, poz. 1131 z późn. zm.);
ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.),

jak również w związku ze zmianą uregulowań ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska, przekazujemy Państwu informacje w zakresie tematyki związanej z realizacją zadań na podstawie powyższych przepisów za pośrednictwem strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

 www.msw.gov.pl


Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków 

W związku z realizacją projektu pn.: "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Wójt Gminy Łapanów ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjentów ostatecznych uczestniczących w Projekcie w 2015 roku na terenie Gminy Łapanów.

Więcej informacji: kliknij

Regulamin i wnioski

Łapanów, dnia: 17.03.2015 r.


Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Łapanowie informuje, iż  termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za 2015 r. przypada na okres:
- od 1 do 28 lutego 2014 r. przy czym do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup oleju napędowego w okresie od 01.08.2014 r. do 31.01.2015 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2014 r.  wynosi 81,70 zł do 1 ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą w terminie:
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie Urzędu Gminy.

Więcej informacji w BIP: kliknij 
 
Łapanów dnia: 29.01.2015 r.

 
Terminarz zebrań wyborczych sołtysów w 2015 r.
kliknij:  tutaj
 
 Łapanów, dnia 19.01.2015 r.

 
Urząd Gminy Łapanów informuje, że obowiązujące w 2015 roku deklaracje na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny można pobrać ze strony internetowej lub w pokoju nr 10 tut. Urzędu Gminy.
 Łapanów, dnia 19.01.2015 r.

 
Harmonogram wywozu odpadów z gminy Łapanów w 2015 roku
 kliknij tutaj


 
 


 
Ogłoszenie
 
Folie należy złożyć w przeddzień zbiórki lub w dzień zbiórki najpóźniej do godz. 8.00 w następujących punktach:
•    Chrostowa –  przy świetlicy wiejskiej
•    Cichawka –  obok sklepu (po lewej stronie drogi do szkoły)
•    Grabie –  przed budynkiem świetlicy wiejskiej
•    Kobylec – na placu targowym
•    Sobolów – na parkingu parafialnym - przy sklepie
•    Tarnawa – w centrum wsi (obok ławy)
•    Zbydniów – przy magazynie nawozowym

Mieszkańcy pozostałych sołectw odpady foliowe dostarczają do wyżej wymienionych punktów.

Przekazywane odpady należy odpowiednio przygotować:
•        otrzepać z ziemi i innych zanieczyszczeń
•        maksymalnie zwinąć i związać sznurkiem.

Kierownik Referatu
Infrastruktury i Ochrony Środowiska
 
Zamieszczono, dnia 02.06.2014 r.


 
 
Zmiana w systemie gospodarowania odpadami na terenie gminy Łapanów
 
 

 
 
Stawki  opłat
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od każdego gospodarstwa domowego:

1-osobowego – w wysokości 8,00 zł  miesięcznie
2-osobowego – w wysokości 16,00 zł  miesięcznie
3-osobowego – w wysokości 24,00 zł  miesięcznie
4-osobowego i więcej – w wysokości  27,00  zł miesięcznie
jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

Jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny, opłata  wzrasta dwukrotnie.

 
   Do pobrania wersja edytowalna "doc":
 
 
 

 Do pobrania wersja w "pdf":
 


Zamieszczono, dnia 06.03.2014 r.


 

 

 

Ochrona swoich danych osobowych oraz dokumentów tożsamości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Oznacza to , że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawiania dowodu osobistego "pod zastaw" .

Działanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub w innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane mogą zostać wykorzystane.
Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona osobiście w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym.
Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.

Informacja: Referat AOS.I 

Zamieszczono, dnia 13.02.2014 r.


 

Informacja

Informujemy, że od dnia 03 lutego 2014 r. nastąpiła zmiana czasu pracy w Urzędzie Gminy w Łapanowie. Urząd będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Pełna treść informacji: kliknij

 

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy  w  Łapanowie informuje iż w dniu  29 stycznia 2014 r /tj.środa/ w godzinach od 9:00  do 14:00  w tut. Urzędzie/sala narad/  będzie można założyć konto w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. Konto można założyć tylko osobiście, należy zabrać z sobą dowód osobisty. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju Nr 1 .

Zamieszczono, dnia 16 stycznia 2014 r. Urząd Gminy Łapanów informuje, że od stycznia 2014 r. zmianie ulegnie harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości.

W miejscowościach:
Boczów, Brzezowa, Grabie, Kępanów, Lubomierz, Łapanów, Tarnawa, Ubrzeż, Wolica, Zbydniów:
odpady komunalne odbierane będą w I i III poniedziałek miesiąca.

W miejscowościach: Chrostowa, Cichawka, Kamyk, Kobylec, Sobolów, Wieruszyce, Wola Wieruszycka odpady komunalne odbierane będą w I i III wtorek miesiąca.

W wyznaczonych wyżej terminach zbierane będą zarówno odpady zmieszane (worki czarne) jak również odpady zbierane selektywnie (worki : brązowy, żółty zielony, niebieski).

W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem świątecznym, odbiór odpadów odbędzie się we wszystkich miejscowościach we wtorek.

Harmonogram poniedziałek

Harmonogram wtorek

 


 Urząd Gminy w Łapanowie przypomina mieszkańcom, że 15 listopada 2013 r. minął termin płatności drugiej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prosimy o uregulowanie należności zanim naliczone zostaną koszty upomnienia w kwocie 8,80 zł oraz odsetki.

Wszelkie informacje na temat gospodarowania odpadami znajdują się poniżej.

 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
Urząd Gminy Łapanów informuje, że :
1. W dniach 18, 19 i 20 września 2013 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble, dywany, materace, wózki dziecięce, wanny, muszle klozetowe i.t.p ) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. lodówek, pralek, komputerów, drukarek, telewizorów, monitorów, odbiorników radiowych, narzędzi elektrycznych, telefonów, mikrofalówek, czajników, świetlówek itp.), które zainteresowani winni wystawić na poboczach dróg publicznych (wojewódzkiej, powiatowych i gminnych).
 
 Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wraków pojazdów, materiałów  budowlanych, gruzu, opon i.t.p.
Odpady należy wystawić w przeddzień lub w dniu zbierania odpadów do godz. 7ºº.
Harmonogram  odbioru  odpadów wielkogabarytowych przedstawia się następująco:

18 września 2013 r.

Chrostowa
Sobolów
Kamyk                   
Wieruszyce
Wola Wieruszycka

19 września 2013 r.

Łapanów
Grabie
Kępanów
Boczów
Tarnawa
Zbydniów

20 września 2013 r.

Cichawka                 
Ubrzeż
Brzezowa
Kobylec
Wolica
Lubomierz
 
Zamieszczono, dnia 09.09.2013 r. 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOKONYWANIA OPŁAT
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Gminy wpłacających przelewem opłatę za odbiór odpadów komunalnych o określanie:

- tytułu przelewu, np. „za odbiór odpadów”, „opłata śmieciowa” itp.,
- za jaki okres dokonywana jest wpłata,
- adresu nieruchomości, na której powstają odpady (nr domu a jeśli nieruchomość nie posiada numeru, to  nr  ewidencyjny działki),
- nazwiska właściciela nieruchomości.

Nr konta, na które należy wpłacać należność:
KBS: O/Łapanów Nr 14 8591 0007 0120 0000 0026 0001

Zamieszczono, dnia 20.08.2013 r.

  
OBWIESZCZENIE
 
Obwieszczenie o sporządzeniu kart inwentaryzacyjnych nieruchomości niezbędnych w celu  komunalizacji mienia.
 
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE ŁAPANÓW – II PÓŁROCZE 2013 R.
 
 KOLOR WORKA - CZARNY, BRĄZOWY

01 LIPIEC
15 LIPIEC
05 SIERPIEŃ
19 SIERPIEŃ
02 WRZESIEŃ
16 WRZESIEŃ
07 PAŹDZIERNIK
21 PAŹDZIERNIK
04 LISTOPAD
18 LISTOPAD
02 GRUDZIEŃ
16 GRUDZIEŃ
 
 ŻÓŁTY, ZIELONY, NIEBIESKI

01 LIPIEC
05 SIERPIEŃ
02 WRZESIEŃ
07 PAŹDZIERNIK
04 LISTOPAD
02 GRUDZIEŃ
Odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci oraz odpady w workach pomarańczowych odbierane będą w miesiącu wrześniu. O szczegółowym terminie odbioru mieszkańcy zostaną poinformowani.
 

 
Informacja o nowym systemie gospodarowania odpadami na terenie gminy Łapanów
 
 

 
 
Stawki  opłat
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od każdego gospodarstwa domowego:

1-osobowego – w wysokości 8,00 zł  miesięcznie
2-osobowego – w wysokości 16,00 zł  miesięcznie
3-osobowego i więcej – w wysokości  27,00  zł miesięcznie
jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

Jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny, opłata  wzrasta dwukrotnie.

 
   Do pobrania wersja edytowalna "doc":
 
 
 

 Do pobrania wersja w "pdf":
 
 
 

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Wójta Gminy Łapanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 8 zmiany punktowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów.

Czytaj Obwieszczenie 


 

ZBIÓRKA ODPADÓW FOLIOWYCH, OPON ORAZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 

Urząd Gminy Łapanów informuje, że :
1. W dniach 27, 28 i 29 maja 2013 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble, dywany, materace, wózki dziecięce, wanny, muszle klozetowe i.t.p ) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. lodówek, pralek, komputerów, drukarek, telewizorów, monitorów, odbiorników radiowych, narzędzi elektrycznych, telefonów, mikrofalówek, czajników, świetlówek itp.), które zainteresowani winni wystawić przy swoich nieruchomościach wzdłuż tras, na  których dokonywana jest zbiórka odpadów gromadzonych w workach.

Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wraków pojazdów, materiałów  budowlanych, gruzu, opon i.t.p.
      Odpady należy wystawić w przeddzień lub w dniu zbierania odpadów do godz. 7ºº.

Harmonogram  odbioru  odpadów wielkogabarytowych przedstawia się następująco :

27 maja 2013 r.
       

Chrostowa
Sobolów
Kamyk                 
Wieruszyce
Wola  Wieruszycka   

28 maja 2013 r.

Łapanów
Grabie                 
Kępanów                   
Boczów                    
Tarnawa             
Zbydniów  

29 maja 2013 r.

Cichawka                
Ubrzeż
Brzezowa
Kobylec
Wolica
Lubomierz


2. W dniu 27 maja 2013 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów foliowych produkowanych w gospodarstwach rolnych : folii po kiszonkach, folii ogrodniczych różnych typów, zużytych worków po nawozach i.t.p.
Folie należy złożyć w przeddzień zbiórki lub w dzień zbiórki najpóźniej do godz. 8.00 w następujących punktach:
•    Chrostowa –  przy świetlicy wiejskiej
•    Cichawka –  obok sklepu (po lewej stronie drogi do szkoły)
•    Grabie –  przed budynkiem świetlicy wiejskiej
•    Kobylec – obok stacji paliw SKR-u
•    Sobolów – na parkingu parafialnym - przy sklepie
•    Tarnawa – na placu przy rzece (naprzeciwko remizy OSP)
•    Zbydniów – przy magazynie nawozowym

Mieszkańcy pozostałych sołectw odpady foliowe dostarczają do wyżej wymienionych punktów.

Przekazywane odpady należy odpowiednio przygotować:
•        otrzepać z ziemi i innych zanieczyszczeń
•        maksymalnie zwinąć i związać sznurkiem.


3. W dniu 27 maja 2013 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytych opon od mieszkańców gminy.
UWAGA!
Zbiórka dotyczy opon każdego rodzaju i wielkości.
Zużyte opony należy złożyć w przeddzień zbiórki lub w dzień zbiórki najpóźniej do godz. 8.00 w następujących punktach:
•    Chrostowa –  przy świetlicy wiejskiej
•    Cichawka –  obok sklepu (po lewej stronie drogi do szkoły)
•    Grabie – przed budynkiem świetlicy wiejskiej
•    Kobylec – obok stacji paliw SKR-u
•    Sobolów – na parkingu parafialnym - przy sklepie
•    Tarnawa – na placu przy rzece (naprzeciwko remizy OSP)
•    Zbydniów – przy magazynie nawozowym

Mieszkańcy pozostałych sołectw zużyte opony dostarczają do wyżej wymienionych punktów.Terminy odbioru odpadów komunalnych gromadzonych  w workach foliowych w 2013 roku.

Styczeń    w dniach :   7, 21
Luty                             4,  18
Marzec                         4,  18
Kwiecień                      8, 15, 22  i  29
Maj                              6, 13, 20, 27
Czerwiec                      3, 10, 17, 24

       Odbiór odpadów wielkogabarytowych  w  miesiącu maj.

       Planowy odbiór odpadów segregowanych ( plastik , szkło)  w każdy pierwszy  roboczy poniedziałek miesiąca - tj. 07 styczeń, 04 luty, 04 marzec, 08 kwiecień, 06 maj, 03 czerwiec.

Zamieszczono, dnia 04.02.2013 r.

  

Urząd Gminy Łapanów informuje, że obowiązujące w 2013 roku deklaracje na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny można pobrać ze strony internetowej lub w pokoju nr 10 tut. Urzędu Gminy.


 

 

Urząd Gminy w Łapanowie informuje o zbiórce odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Wrzesień 2012 rok. 

Czytaj szczegóły   

Zawiadomienie Wójta Gminy Łapanów o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów. 

Czytaj Zawiadomienie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie informuje, że od 01.10.2011r rozpoczyna działalność Punkt Wsparcia i Pomocy dla osób doświadczających przemocy domowej w którym można skorzystać z porad i wsparcia psychologa. Punkt mieści się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej (wejście od strony placu zabaw). Czynny będzie w każdy poniedziałek w godz. 16:15 – 18:15. Dodatkowe informacje w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapanowie.


Łapanów 36, 32-740 Łapanów
Tel/fax 14 685-39-04
gops@lapanow.pl


 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Urząd Gminy Łapanów informuje o zbiórce odpadów
 czytaj szczegóły 

Zamieszczono, dnia 27.09.2011 r.


KARTA OBIEGOWA -  Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2011-2032 dla gminy Łapanów.

Czytaj szczegóły 

Zamieszczono dnia 06-06-2011 r. 


 

Terminy odbioru odpadów komunalnych gromadzonych  w workach foliowych w 2011 roku.

Styczeń    w dniach :   3, 17
Luty                             7,  21
Marzec                         7,  21
Kwiecień                      4, 11, 18  i  26
Maj                              2, 9, 16, 23  i  30
Czerwiec                      6, 13, 20  i  27
Lipiec                            4, 11, 18  i  25
Sierpień                        1, 8, 16, 22  i  29
Wrzesień                       5, 12, 19  i 26
Październik                   3,  10, 17, 24  i  31
Listopad                        7,  21
Grudzień                        5,  19

       Odbiór odpadów wielkogabarytowych  w  miesiącu maj  i wrzesień.

        Planowy odbiór odpadów segregowanych ( plastik , szkło)  w każdy pierwszy  poniedziałek miesiąca - tj. 03 styczeń, 07 luty, 07 marzec, 04 kwiecień, 02 maj, 06 czerwiec, 04 lipiec, 01 sierpień, 05 wrzesień, 03 październik, 07 listopad, 05 grudzień.

Zamieszczono, dnia 31.03.2011 rZarządzenie Wójta Gminy Łapanów

Zarządzenie Nr 142/2010  Wójta Gminy Łapanów z dnia 11 maja 2010 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu dotyczącego działki nr 67/3 o powierzchni 0,41 ha. położonej  w miejscowości Kępanów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj treść Zarządzenia

Zamieszczono dnia, 11-05-2010 r. 

 

Zmiany kodów PKD do końca roku
 
Przypominamy o obowiązku dokonania zmian wpisu


Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Łapanów przed 1 stycznia 2008r.,którzy nie dokonali jeszcze zmiany w posiadanym wpisie, zobowiązani są dokonać zmiany wpisu w postaci określenia przedmiotu działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD 2007 w terminie do 31 grudnia 2009 r.
Zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Dz. U. z 2007r. Nr 251 poz.1885)
Od 01 stycznia 2008r. wprowadzona została    do stosowania w statystyce , ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informatycznych administracji publicznej – Polska Klasyfikacja Działalności (PKD).
Stosowne wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Łapanów pok. 11.

Zamieszczono dnia, 19.11.2009 r.


 
Informacja
 
Marszałek Województwa Małopolskiego zawiadamia, iż na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627z późniejszymi zmianami) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczenia należnych opłat do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

          31 LIPCA 2009 r. UPŁYNIE TERMIN ROZLICZANIA SIE ZA I PÓŁ. 2009 r.

Opłaty wnosi się za:
•    Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza m.in.: procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły, silniki spalinowe, chów lub hodowla drobiu,
•    Pobór wód z własnych ujęć wody podziemne, powierzchniowe,
•    Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi m.in.: ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystywane, odprowadzane
      z obiektów chowu i hodowli ryb lub innych niż łososiowate lub innych organizmów 
      wodnych,
•    Składowanie odpadów.
Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokości należnej opłaty (ustalona według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce) i wnosi ja, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Zwolnienia z opłat:
Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których:
•    kwartalna wysokość nie przekracza 200 zł – dotyczy korzystania ze środowiska za okres od IV kwartału 2003 r. do kwartału 2005 r. ,
•    półroczna wysokość nie przekracza 400 zł – dotyczy korzystania ze środowiska za okres od II półrocza 2005 r.

Więcej informacji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska znajduje sie na stronie internetowej www.malopolskie.pl/srodowisko lub pod nr tel. (12) 63-03-203, 63-03-162, 63-03-163, 63-03-164, 63-03-329.

    Marszałek Województwa Małopolskiego zawiadamia również, iż na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania, niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity: Dz. U Nr 90 z 2007 r. poz. 607 z późn. zm.) przedsiębiorca podlegający art. 1 ww ustawy ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.
Kogo dotyczy:
Art 1.1 Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy, i produkty wymienione w załącznikach nr 2 (baterie, akumulatory) i 3 (opony, oleje) do ustawy oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej.
    1a. Przepisy ustawy stosuje sie również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy.
    1b. W przypadku, gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórca produktu lub produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę.
    1c. Przez oznaczenie, o którym mowa w ust. 1b, rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.
    2. Przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy rozumie się także:
    1). Przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 , sprzedającego produkty tam pakowane,
    2). Przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedna jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5.000 m2 , bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane.
    3). Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załącznikach nr 2 i 3 do ustawy.
Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców podlegających ustawie:
•    Zawiadomienie (art. 9 ust. 4)
•    Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OS-OP1 (art. 15).

Więcej informacji dotyczących opłaty produktowej znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/produktywa lub pod nr tel. (12) 63-03-101.

Miejsce składania sprawozdań
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Budżetu i Finansów
Ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

Zamieszczono, dnia 08.07.2009 r.
 
OBWIESZCZENIE
 

Wójt Gminy Łapanów na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)podaje do publicznej wiadomości  informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji obiektu ubojni zwierząt i rozbudowie magazynu żywca na działkach nr 617/2, 620/1, 620/4, 620/5 i 621 w miejscowości Kobylec, gm. Łapanów.

/Kliknij/ 
 Zamieszczono dnia, 01-06-2009.

 
OGŁOSZENIE 
Urząd Gminy w Łapanowie  informuje, że od 1 do 31 marca   2009r. przyjmowane będą wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy załączyć faktury za paliwo zakupione w  miesiącach od  01 września 2008r. do 28 lutego 2009r. Limit roczny to 86 litrów  na 1 ha. użytków rolnych, stawka zwrotu wynosi  0,85 zł   za  1  litr. Druki wniosków można otrzymać w pokoju   nr 2 Urzędu  Gminy Łapanów w godzinach pracy urzędu.
 

 
Przeniesienie do rezerwy bez odbycia służby wojskowej
Informacja związana ze zmianą ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej/ Dz.U RP Nr 22 z dnia 11 lutego 2009 r. poz. 120/. 11 lutego 2009 r. weszła w życie nowelizacja  ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa gwarantuje obywatelom uregulowanie stosunku do służby wojskowej przez przeniesienie ich do rezerwy bez odbywania czynnej służby wojskowej. Oznacza to, że wszyscy mężczyźni bez względu na rok urodzenia, którzy mają orzeczoną zdolność do służby wojskowej, z mocy ustawy zostaną przeniesieni do rezerwy bez odbycia służby wojskowej.
Przeniesienie do rezerwy następuje z urzędu i nie wymaga osobistego udziału przy dokonywaniu tej czynności zainteresowanej osoby. Potwierdzenie faktu przeniesienia do rezerwy następuje w formie wpisu zamieszczonego w książeczce wojskowej. Osoby zainteresowane przeniesieniem do rezerwy mogą zgłaszać się do właściwej terytorialnie WKU w celu uzyskania wpisu do książeczki wojskowej (wydania zaświadczenia) o przeniesieniu do rezerwy.
Właściwą terytorialnie Wojskową Komendą Uzupełnień jest WKU w miejscu stałego zameldowania lub zameldowania tymczasowego dłuższego niż 3 miesiące .
Szczegółowe informacje na temat przeniesienia do rezerwy można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Bochni, ul. Św. Leonarda, tel. 014 6122336 wew. 701, 702, 723, 730, e – mail wku.bochnia@sow.mil.pl

Zamieszczono, 17-02-2009r. 

 
I N F O R M A C J A
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych osoby składające wnioski o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” lub dodatek z tytułu urodzenia dziecka od 1 listopada 2009r. będą zobowiązane potwierdzić zaświadczeniem lekarskim fakt, że od 10 tygodnia ciąży pozostawały pod opieką medyczną.

Zamieszczono, 12-02-2009r.


 
OBWIESZCZENIE
 

Zamieszczono, dnia 09.02.2009r.

 
WAŻNE 
              Wójt Gminy Łapanów informuje, że w ramach działania Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby podjęte zostały starania w sprawie pozyskania środków na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. Koszt kolektora wraz z instalacją to ok. 8 000 zł.
Dofinansowanie wynosić będzie do 50 % kosztów. Warunkiem przystąpienia do programu i możliwości otrzymania dotacji jest  zainteresowanie minimum 554 właścicieli budynków z terenu całej gminy. W przypadku mniejszej ilości zainteresowanych niż wymagana, program nie będzie realizowany na terenie gminy Łapanów.
Zainteresowanych prosi się o kontakt z Urzędem Gminy - pokój nr 16 lub telefonicznie pod nr 014 685-37-20 celem wpisania się na listę.
Termin zgłoszeń do 10 września 2008r.


             Informujemy również, że istnieje możliwość otrzymania zwrotu do 80 % kosztów demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub telefonicznie pod
nr (014) 685-37-20.
„Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu Gminy Łapanów
do zadań związanych z usuwaniem azbestu” wraz z wnioskiem
o udzielenie dofinansowania znajduje się na stronie internetowej gminy.
Wniosek można pobrać również w pok. Nr 16 Urzędu Gminy.

 
        Wójt Gminy Łapanów przypomina, że zgodnie z zapisami  ustawy z  dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( tekst jednolity z 2007 roku,   Dz. U. Nr 19, poz. 115)  właściciele gruntów przylegających do dróg publicznych ( gminnych, powiatowych i wojewódzkich)  zobowiązani są do obcinania w swoim zakresie gałęzi i konarów zwisających nad poboczem i drogą.
Zwisające konary drzew a także drzewa rosnące w rowach i poboczach drogi w znacznym stopniu ograniczają widoczność oraz utrudniają przejazd większych pojazdów, dlatego też prosimy o ich usunięcie w jak najkrótszym czasie.
Pozostawienie zwisających konarów przy drogach na trasach dowozu może spowodować zawieszenie dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjum.
W przypadku braku reakcji ze strony właścicieli gruntów przyległych do dróg gmina zmuszona będzie wprowadzić postępowanie zastępcze poprzez Gminny Zakład  Komunalny a kosztami wycinki obciążyć poszczególnych właścicieli gruntów.


     Urząd Gminy Łapanów informuje, że w dniach 26, 29 i 30  września 2008 r. Firma EKOMBUD z/s  w Bochni, ul. Popka14, świadcząca na terenie gminy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, dokona   n i e o d p ł a t n e j   zbiórki komunalnych odpadów wielkogabarytowych (stare meble, zużyty sprzęt AGD             i  RTV), które zainteresowani winni wystawić przy swoich nieruchomościach  wzdłuż tras, na  których  dokonywana jest zbiórka odpadów gromadzonych w workach.
Odpady należy wystawić w przeddzień lub w dniu zbierania odpadów do godz. 7ºº.
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się  wraków pojazdów, materiałów  budowlanych, gruzu i.t.p.

Harmonogram odbioru odpadów przedstawia się następująco:

26  września 2008   29 września 2008     30 września 2008
Chrostowa                        Brzezowa                 Lubomierz
Sobolów                           Kobylec                    Grabie
Kamyk                              Łapanów                  Kępanów
Wieruszyce                      Wolica                      Tarnawa
Cichawka                         Boczów                     Zbydniów
Wola Wieruszycka
Ubrzeż   

Przygotował:
Tadeusz Nowojowski - UG Łapanów

Zamieszczono, dnia 04.09.2008 r.


O B W I E S Z C Z E N I E
 
          Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Boczów na działkach nr 7, 55, 39, 38, 139, 151, 78, 10/1, 12, 17/1, 19/1, 56, 14/1, 14/2, 20/1, 20/3, 57/5  20/2, 20/4, 20/5, 50/1, 25, 26, 27, 34/1, 28, 58/3, 31/3, 31/2, 31/4, 30/4, 30/3, 116/1, 116/2, 116/3, 33/2, 33/7, 118, 33/4, 33/6, 35/2, 57/2, 59/2, 120, 156/2, 59/4, 59/10, 59/6, 59/11, 59/7, 59/8, 113/3, 41, 51, 40, 60/2, 60/4, 60/3, 60/5, 61/2, 63/2, 63/4, 64/2, 66/2, 66/7, 66/8, 67, 47, 66/20, 79/5, 80/2, 79/4, 115/1, 115/2, 3/8, 18/2, 121, 124/5, 124/6, 124/7,124/8, 127, 133, 134, 11, 140/1, 4, 5/4, 23/2, 34/2, 35/1, 36, 45/3, 42, 45/1, 46, 52, 62/2, 63/3, 63/4, 82, 90, 91/3, 91/1, 91/4, 93/1, 91/5, 91/6, 91/7, 92, 97, 98, 93/4, 93/5, 94, 95, 96/3, 103, 99, 100/2, 100/3, 106/3, 100/4, 102/3, 102/4, 102/5, 131, 45/2, 66/5, 66/13, 66/21, 6, 113/2, 112/1, 22/4, 22/5, 64/3, 117/3, 109/1, 112/2, 113/6 oraz pompowni ścieków na działkach 19/2, 43, 114 w Boczowie, przez działki nr 453, 456, 454, 455/1, 457, 458 w Łapanowie i przez działkę nr 301 w Grabiu:

             Z treścią decyzji zainteresowani mogą zapoznać się w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. do dnia 16 września 2008 r. w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łapanów pok. nr 16 w godz. 800 – 1500.


                         Kierownik Referatu Infrastruktury
                        i Ochrony Środowiska
                          Tadeusz Nowojowski

Zamieszczono, dnia 02.09.2008 r.

 
INFORMACJA 
Zamieszczono dnia 20-08-2008r. 

INFORMACJA
             Informujemy mieszkańców gminy o możliwości uzyskania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków (zarówno mieszkalnych jak i gospodarczych). Dofinansowanie obejmuje demontaż i transport wyrobów na składowisko odpadów  niebezpiecznych oraz ich utylizację.
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80 % kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest.  Szczegółowe zasady przyznawania pomocy określa zatwierdzony przez Wójta Gminy Regulamin udzielania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu Gminy Łapanów do zadań związanych z usuwaniem azbestu.

Załączniki:
Zamieszczono, dnia 18.08.2008r. 
 

 
INFORMACJA 
            Wójt Gminy Łapanów informuje, że w ramach działania Związku Gmin Dolnego Dorzecza Rzeki Raby podjęte zostały starania w sprawie pozyskania środków na dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej.
        Zainteresowanych prosi się o kontakt z Urzędem Gminy pokój nr 16 lub telefonicznie, celem uzyskania szczegółowych informacji.
Termin zgłoszeń do 31 sierpnia br.

Zamieszczono, dnia 18.08.2008r. 

 
OBWIESZCZENIE
 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
  
Informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie z wniosku Gminy Łapanów reprezentowanej przez Wójta Gminy Jana Kuliga z dnia 14 lutego 2008 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Boczów na działkach nr 7, 55, 39, 38, 139, 151, 78, 10/1, 12, 17/1, 19/1, 56, 14/1, 14/2,20/1,20/3, 57/5 20/2, 20/4, 20/5, 50/1,25,26, 27, 34/1, 28, 58/3, 31/3, 31/2, 31/4, 30/4, 30/3, 116/1, 116/2, 116/3, 33/2, 33/7, 118, 33/4, 33/6, 35/2, 57/2, 59/2, 120, 156/2, 59/4, 59/10, 59/6, 59/11, 59/7, 59/8, 113/3, 41, 51, 40, 60/2, 60/4, 60/3, 60/5, 61/2, 63/2, 63/4, 64/2, 66/2, 66/7, 66/8, 67, 47, 66/20, 79/5, 80/2, 79/4, 115/1, 115/2,3/8, 18/2, 121, 124/5, 124/6, 124/7,124/8, 127, 133, 134, 11, 140/1, 4, 5/4, 23/2, 34/2, 35/1, 36, 45/3, 42, 45/1, 46, 52, 62/2, 63/3, 63/4, 82, 90, 91/3, 91/1, 91/4, 93/1, 91/5, 91/6, 91/7, 92, 97, 98, 93/4, 93/5, 94, 95, 96/3, 103, 99, 100/2, 100/3, 106/3, 100/4, 102/3, 102/4, 102/5, 131, 45/2, 66/5, 66/13, 66/21, 6, 113/2, 112/1, 22/4, 22/5, 64/3, 117/3, 109/1, 112/2, 113/6 oraz pompowni ścieków na działkach 19/2, 43, 114 w Boczowie, przez działki nr 453, 456, 454, 455/1, 457, 458 w Łapanowie i przez działkę nr 301 w Grabiu, zostało zakończone.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), w zw. z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń wsi Boczów, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łapanów.
Zgodnie z art. 10 § l k.p.a. informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § l k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łapanów pok. nr 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8 - 15.
Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strona może,
w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia, zgłosić żądanie przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie.

  Kierownik Referatu Infrastruktury
                                      i Ochrony Środowiska
                                    Tadeusz Nowojowski

 Zamieszczono, dnia 08.08.2008r.


 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr  98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) Wójt Gminy Łapanów zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia zostało wydane postanowienie Znak: IBP.IV.7624/1/2008 stwierdzające brak potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Boczów.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łapanów pok. nr 16 w godz. 800 – 1500.                                        Kierownik Referatu Infrastruktury
                                      i Ochrony Środowiska
                                    Tadeusz Nowojowski

Zamieszczono dnia 28-04-2008r. ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
z dnia 14 lutego 2008 r.

w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Boczów


            Stosownie do art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r Nr  98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że na żądanie Gminy Łapanów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Boczów.   
Z aktami sprawy można zapoznać się  w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łapanów pok. nr 16 .                        Kierownik Referatu Infrastruktury
                 i Ochrony Środowiska
               Tadeusz Nowojowski

 


INFORMACJA  DLA  WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI

Urząd Gminy Łapanów informuje, że zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 1, 3 i 3b  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008), właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez :
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym ;
2) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;
3) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łapanów uchwalonym przez Radę Gminy Łapanów w dniu 23 lutego 2006 r. do zbierania odpadów z budynków mieszkalnych przeznacza się uzgodnione z firmą wywozową worki albo pojemniki na odpady o pojemności jednostkowej 120 l ; z terenów i obiektów użyteczności publicznej – kosze na odpady o pojemności od 10 do 30 litrów, których zawartość jest gromadzona w workach lub pojemnikach na odpady o pojemności 120 l lub kontenery KP-7.
      Właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez okazanie takiej umowy i dowodów płacenia za takie usługi. Dowody zapłaty właściciele nieruchomości przechowują przez okres 1 roku wraz z aktualną umową na wywóz odpadów.

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, gmina jest obowiązana  zorganizować odbieranie odpadów komunalnych a wójt gminy wydaje z urzędu decyzję,
w której ustala :
1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych ;
2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek określonych przez Radę Gminy ;
3) terminy uiszczania opłat ;
4) sposób i terminy udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia.  

      Informujemy również, że zgodnie z powołaną wyżej ustawą, kto nie wykonuje obowiązków z niej wynikających podlega karze grzywny nakładanej w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
                  Przypominany właścicielom nieruchomości, którzy do tej pory nie posiadają umów w zakresie odbioru odpadów komunalnych o obowiązku ich zawarcia w terminie do 31 marca 2008 r.
Wykaz przedsiębiorców znajduje się w Urzędzie Gminy pokój nr 16.

 


Terminy odbioru odpadów komunalnych gromadzonych  w workach foliowych w 2008 roku.

Styczeń    w dniach :   7 , 21
Luty                             4,  18
Marzec                         3,  17
Kwiecień                      7, 14, 21  i  28
Maj                               5, 12, 19  i  26
Czerwiec                      2, 9, 16, 23  i  30
Lipiec                           7 , 14, 21  i  28
Sierpień                        4 , 11, 18  i  25
Wrzesień                      1, 8 , 15, 22  i 29
Październik                  6,  13, 20 i  27
Listopad                       3,  17
Grudzień                      1 ,  15

        Odbiór odpadów wielkogabarytowych  w  miesiącu maj  i wrzesień.

        Planowy odbiór odpadów segregowanych ( plastik , szkło)  w każdy pierwszy  poniedziałek miesiąca.


 
Obwieszczenie 
      Zgodnie z art. 32 ust. 2 i art. 53 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Wójt Gminy Łapanów podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.11.2007 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą na działkach nr 10, 8 i 12 w Ubrzeży, gm. Łapanów”. Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Pana Wiesława Kukli, zam. Ubrzeż 11, 32-740 Łapanów z dnia 14.06.2006 r.
Informuje się, że dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa.

Łapanów, dnia 07.11.2007r.
 

 
OGŁOSZENIE 

Urząd Gminy Łapanów informuje, że w dniach 10 i 24 września 2007 r. Firma EKOMBUD świadcząca na terenie gminy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, dokona  
n i e o d p ł a t n e j zbiórki odpadów wielkogabarytowych (stare meble, zużyty sprzęt AGD, opony), które zainteresowani winni wystawić przy trasach, wzdłuż których dokonywana jest zbiórka odpadów gromadzonych w workach.
Odpady należy wystawić w przeddzień lub w dniu zbierania odpadów do godz. 7ºº.

 

Harmonogram odbioru odpadów przedstawia się następująco:

 
10 września:
Chrostowa
Sobolów
Kamyk
Wieruszyce
Cichawka
Wola Wieruszycka
Ubrzeż
Brzezowa
Kobylec

 

24 września:
Łapanów
Wolica
Boczów
Lubomierz
Grabie
Kępanów
Tarnawa
Zbydniów
 
Obwieszczenie 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 53 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Wójt Gminy Łapanów podaje do publicznej wiadomości informację, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie wniosek :
Pana Wiesława Kukli zam. Ubrzeż 11, 32-740 Łapanów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa stacji paliw płynnych i LPG wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 10 w Ubrzeży”.

W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości (tj. od 23 sierpnia do 12 września 2007 r.) w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łapanów pok. nr 16 w godz. 800 – 1500.

Łapanów, dnia 23 sierpnia 2007r.Obwieszczenie
Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 53 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Wójt Gminy Łapanów podaje do publicznej wiadomości informację, że został zamieszczony w publicznie dostępnym wykazie wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa, w imieniu której występuje EUROSYSTEM 41-506 Chorzów, ul. Armii Krajowej 9A o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : „Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej 5573 ŁAPANÓW, zlokalizowanej na istniejącej wieży kratowej na działce nr 201 w Brzezowej, gm. Łapanów”.  

W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości (tj. od 20 sierpnia do 09 września 2007 r.) w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Łapanów pok. nr 16 w godz. 800 – 1500.
Łapanów, dnia 20 sierpnia 2007r.

 
OGŁOSZENIE

    Wójt  Gminy Łapanów  informuje, że  w  dniu 7 sierpnia 2007 roku  odbędzie się  Sesja  Rady Gminy Łapanów  w trakcie której  przedstawiony zostanie do uchwalenia projekt  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów  dla części terenu nieruchomości położonych  na terenie miejscowości  :  Brzezowa, Grabie, Kamyk, Kobylec, Lubomierz, Łapanów, Sobolów, Tarnawa, Wieruszce, Wolica i Wola Wieruszycka.


Łapanów, dnia  31 lipca 2007 r.

 


 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie  zawiadamia - kliknij

 

 


 

OBWIESZCZENIE 

OBWIESZCZENIE
Wójta  Gminy  Łapanów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanów


         Na  podstawie art. 17 , pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 ,poz. 717 z  2004 r. Dz. U. Nr 6 ,poz. 41  i Nr 141 , poz. 1492  oraz  z 2005 r  Nr 113, poz. 954)  oraz  uchwały  Rady Gminy Łapanów   Nr  XXXIII/243/06  z dnia  23.luty 2006 r ,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łapanow dla fragmentów obszarów wsi :

- Brzezowa  obejmujących cz.  działki o nr  70/2  w zakresie zmiany przeznaczenia z dotychczasowego rolniczego na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej  ,

- Grabie  obejmujących działkę o nr  100/1  w zakresie zmiany z dotychczasowego przeznaczenia rolniczego na działki pod zabudowę mieszkaniową-usługową,

Kamyk  obejmujących  działki  o nr  90 i  198 w zakresie zmiany z dotychczasowego przeznaczenia rolniczego na działki pod zabudowę mieszkaniowo-usługową,

Kobylec obejmujących działki o nr  535/18  i cz. działek nr  140/3 i  210 w zakresie zmiany z dotychczasowego przeznaczenia rolniczego na działki pod zabudowę mieszkaniowo-usługową  i rekreacyjną,

- Lubomierz -  obejmujących działkę o nr :  217   i części działek  o nr  237, 227/1 i 228/1    w zakresie zmiany dotychczasowego użytkowania rolniczego na   działki pod zabudowę mieszkalną- jednorodzinną i  zabudowę rekreacyjną ,

- Sobolów  -  obejmujących  działki o numerach 647/3, 539, 114/1 i 90  oraz części działek o numerach  824, 536/13, 536/14, 536/15 i 536/16  w zakresie zmiany dotychczasowego użytkowania rolniczego na działki pod zabudowę mieszkaniowo-usługową  i  rekreacyjną,

Tarnawa  obejmujących działki o nr  728/1, 466/2, 466/4, 466/5, 798/5 i 392/2  oraz części dz. o nr  464,  803/3 i 392/1  w zakresie zmiany dotychczasowego przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, jednorodzinną i rekreacyjną ,
 
Wieruszyce  obejmujących część działki o nr  57  w zakresie zmiany z dotychczasowego przeznaczenia rolniczego na działki pod zabudowę mieszkaniowo-usługową ,

Wola  Wieruszycka obejmujących działkę o nr  128  w zakresie zmiany z dotychczasowego przeznaczenia rolniczego na działki pod zabudowę mieszkaniową- jednorodzinną i rekreacyjną,

Wolica  obejmujących działki o nr  239/13 i  242/2   w zakresie zmiany z dotychczasowego przeznaczenia rolniczego na działki pod zabudowę mieszkaniową-jednorodzinną

Łapanów – obszar nr 1  i obszar nr 2  w zakresie zmiany zasad  zagospodarowania  i użytkowania, wskaźników wykorzystania tych terenów oraz szczególnych warunków ich zagospodarowania.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w  dniach od        8  czerwca 2007 r.  do  28 czerwca 2007 roku  w siedzibie Urzędu Gminy Łapanów , pok. Nr  16   w godz.   od  800   do  1500
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  28 czerwca 2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łapanów o godz.10
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy , każdy kto kwestionuje ustalenia  przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do  Wójta Gminy Łapanów z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia  13 lipca 2007 roku.


ZAWIADOMIENIE

 Urząd Gminy w Łapanowie, Referat Administracji Spraw Społecznych i Obywatelskich zawiadamia wszystkich mieszkańców, że z dniem 31 grudnia 2007r. upływa termin ważności książeczkowych dowodów osobistych.

Dlatego też ,aby uniknąć pod koniec roku długich kolejek i  dłuższego okresu wyczekiwania na wydanie dowodu osobistego, a także problemów jakie mogą nastąpić w 2008r. w przypadku załatwiania spraw urzędowych i bankowych, prosimy o możliwe wcześniejsze złożenie wniosku.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć osobiście w pok. Nr 11, oraz załączyć:
 - 2 aktualne fotografie,
 - akt urodzenia /osoby o stanie cywilnym:/kawaler/panna/,
 - akt małżeństwa dla pozostałych, jeżeli akty te są sporządzone poza terenem gminy  Łapanów,
 -  uiścić opłatę skarbową w  wys.30 zł. w kasie UG.


SZANOWNY  PRZEDSIĘBIORCO  !!!

     
          Zgodnie z ustawowym obowiązkiem uzupełnienia do 31 grudnia 2004r .przez przedsiębiorców wpisów do ewidencji działalności gospodarczej  o:
        
         - numer ewidencyjny PESEL
 oraz
         - określenie przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie
z Polską Klasyfikacją  Działalności  (PKD) art.8 ustawy z dnia
14 listopada 2003r. o zmianie ustawy –Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw /Dz.U.Nr 217, poz.212/.

           W związku z powyższym uprzejmie prosimy o poinformowanie , czy działalności  objęte nie uzupełnionymi  wpisami są nadal prowadzone oraz o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Celem uzupełnienia braków jw. należy zgłaszać się do Urzędu Gminy w Łapanowie  do Referatu Administracji Spraw Obywatelskich i Społecznych  pokój nr  "11"  w godz. 7.30-15.30.
Ewentualnie informacje są udzielane pod numerem  telefonu:
014  613 40 57 wew. 21.

Opłata od dokonania  z m i a n y  Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działąlności gospodarczej  wynosi  50 zł  podstawa – art. 7a ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101 ,poz. 1178 z późn.zm.)

 
© 2023 Strona Gminy Łapanów